PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk barnehageplass

Alle familier med barn i førskolealder kan søke barnehageplass i kommunen vår.

Du søker barnehageplass her:

Oppvekstportalen

Du må ha personnummer (eller D-nummer) til deg selv og barnet, e-postadresse og mobilnummer.

Ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen om du ikke har fått personnummer og ønsker å søke:

Telefon: 63 85 25 00 - e-post: postmottak@ahk.no

Fremgangsmåte for å søke barnehageplass
  • Logg deg inn i Oppvekstportalen og klikk på linken "Søk ny barnehageplass her"
  • Finn aktuell barnehage/barnehager.
  • Velg mellom en og tre barnehager i søknaden ved å trykke på +tegnet. Vi anbefaler at du søker plass i flere barnehager.
  • Fyll ut én søknad for hvert barn.
  • Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele kommunen. Her finner du en oversikt over alle barnehagene.   
  • Sett deg inn i opptakskriteriene.
  • Plasser tildeles etter opptakskriterier som er beskrevet i barnehagens vedtekter. Alle kommunale barnehager har felles vedtekter. Private barnehager har egne vedtekter. Disse finner du på barnehagenes hjemmesider.
Rett til plass

Rett til plass gjelder dersom det søkes innen fristen for hovedopptak. Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.

Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass fra august samme år.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til å få plass innen utgangen av den måneden de er født.

Barn som fyller ett år etter november kan få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet. 

Søknadsfrist

Frist for å søke til hovedopptaket er 1. mars og gjelder for oppstart i barnehage høsten samme år. I tillegg kan det tildeles plasser i løpet av året dersom det er ledige plasser i barnehagene.

Dersom du søker etter fristen, vil du ikke bli betraktet som søker til hovedopptak og mister dermed retten til å klage og retten til barnehageplas.

Prioritet ved opptak og dokumentasjon

Dersom du søker om prioritet ved opptak iht. Lov om barnehager § 13, må du sende inn relevant dokumentasjon av nyere dato innen 1. mars. Se vedtektene for krav til dokumentasjon.

Dokumentasjon/vedlegg sendes:

Aurskog-Høland kommune

Barnehageseksjonen

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Barnehage.png

Før du får plass:

Saksbehandling/svar på søknaden

Tildeling av plass skjer i samsvar med barnehagenes vedtekter og fastsatte opptakskriterier. Hovedopptaket foretas i felles opptaksmøte hvor barnehageadministrasjonen og kommunens barnehager er representert. Det er ikke mulig å få svar på status for søknaden på telefonen mens hovedopptaket pågår. Du får svar på søknaden din i løpet av mars/april (tilbud eller avslag). Får du avslag blir du stående på venteliste og kan få tildelt plass dersom det oppstår ledige plasser. Tildelinger etter hovedopptaket skjer fortløpende.

Svarfrist

Husk å svare på tilbudt barnehageplass innen fristen. Gjør du ikke det, faller tilbudet bort og plassen tildeles et annet barn som står på venteliste.

Venteliste

Kommunen garanterer ikke at alle får plass i den barnehagen man har øverst på sin prioriteringsliste. Har du søkt innen fristen for hovedopptak og ikke fått dine ønsker oppfylt, kan du velge å stå på venteliste til disse barnehagene.

Begrunnelse

Dersom du hverken får ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet, jfr. Lov om barnehager § 13, kreve slik begrunnelse.

Klage

Du kan klage over avslag på søknaden. Du kan også klage dersom du ikke får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet, jfr. Lov om barnehager § 13, klage. Klagen må leveres skriftlig til kommunen. Husk å oppgi hvilken avgjørelse klagen gjelder og hvorfor du klager. Klagefristen er tre uker. Dersom kommunen mener at du skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet har fått plass. Dersom kommunen ikke gir deg medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Aurskog-Hølands klageinstans er Formannskapet.

Når du har fått plass:

Oppstart

Barnehagen vil ta kontakt med deg for å avtale nærmere om tidspunkt for oppstart. Ta gjerne kontakt med barnehagen dersom du har spørsmål.

Endre oppholdstid eller bytte av barnehage

Ønsker du å endre oppholdstid eller bytte barnehage må du logge deg inn med ID-porten via Oppvekstportalen. Det er styrer i barnehagen som vurderer om endret oppholdstid kan innvilges. Dersom du vil bytte barnehage må du ta kontakt med styrer i barnets nåværende barnehage for oppsigelse av plassen. Regler for oppsigelse i henhold til barnehagens vedtekter gjelder. 

Oppsigelse av plass

Ønsker du å si opp barnehageplassen må du logge deg inn med ID-porten via Oppvekstportalen. Se barnehagens vedtekter og regler for oppsigelse.

Sist endret: 30.01.2020