PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om fritaksretten i KRLE-faget

Aurskog-Høland kommune ønsker med dette å informere om de fritaksrettigheter fra deler av undervisningen, som finnes med hjemmel i Opplæringslova.

§ 2-3 a.Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring.

Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.

Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i andre ledd.

Føyd til med lov 17 juni 2005 nr. 106 (ikr. 17 juni 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 661), endra med lover 27 juni 2008 nr. 70 (ikr. 1 aug 2008 iflg. res. 27 juni 2008 nr. 724), 8 juni 2018 nr. 27 (ikr. 1 aug 2018 iflg. res. 8 juni 2018 nr. 825).    

Odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98) beskriver nærmere hvilke aktiviteter det i hovedsak kan gis fritak for. Dette gjelder å si fram trosbekjennelse eller bønner, lære utenat religiøse tekster, delta i salmesang og å være tilstede i ritualer eller gudstjenester i ulike trossamfunn. For eksempel vil elevene kunne fritas fra å delta i skolegudstjenester når foresatte, eller elever som har fylt 15 år, krever slikt fritak.    

Når eleven har rett til fritak skal han/hun så langt det er mulig få et tilsvarende tilbud gjennom tilpasning av opplæringen. Kravet til oppnåelse av kompetansemålet vil fortsatt gjelde. Skolen må legge planer for fagene slik at det er mulig for foresatte å få brukt fritaksretten når de mener at det er berettiget.

Sist endret: 24.09.2020