PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning.

Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:
 • mistanke om forsinket utvikling
 • språk- og kommunikasjonsvansker
 • lærevansker
 • fagvansker
 • konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • atferdsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • funksjonshemming
Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du
 • Ta kontakt med elevens skole
 • Skolen gjør først sine undersøkelser og prøver ut tiltak
 • Skolen henviser til PPT

PPT utarbeider en sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning og gir råd om hva slags tilbud som bør gis. Dette skal skje innen 90 dager.

 • Rektor fatter vedtak om spesialundervisning

Dersom den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 

 • Elev/foresatte må gi sin godkjenning til at tiltakene igangsettes
 • Foreldre kan selv ta kontakt med PPT
Klage

Ønsker du å klage på vedtak som skolen har gjort? Klagen sender du til skolen.

For mer informasjon 

Se PPT's hjemmesider

Aktuelt lovverk

Opplæringsloven : Kapittel 5. Spesialundervisning

 

Sist endret: 26.11.2020