PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva koster SFO?

Betalingen for opphold i SFO bestemmes av gjeldende satser og vedtekter for SFO, som er vedtatt av Kommunestyret.

I 2022 gjelder disse satsene:

Type plass Pris per måned
Fem dager per uke kr 3 292
Fire dager per uke kr 2 640
Tre dager per uke kr 1 989
Halv plass kr 1 663
To dager per uke kr 1 348
En dag per uke kr    697
Søskenmoderasjon

Når to eller flere søsken går i SFO, gis følgende søskenmoderasjon:

  • 25 % for første søsken
  • 50 % for andre søsken og flere
Redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. - 4. trinn

Fra 1. august 2020 er det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen familier med elever på 1. - 4. trinn betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en SFO-plass.

Med dagens satser vil det være familier med samlet brutto inntekt under 603 533 kroner som kan søke om redusert foreldrebetaling. 

Det må søkes på eget skjema.

Dokumentasjon til søknad om redusert foreldrebetaling

Kommunen innhenter inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten og du trenger derfor ikke å sende inn denne sammen med søknaden.

Husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt danner grunnlaget for beregning av foreldrebetalingen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Hvis du eller din ektefelle/partner/samboer har varig nedgang i inntekt sammenlignet med siste skattemelding må annen relevant dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Dette gjelder også dersom skattemelding ikke er mottatt, for eksempel på grunn av kort botid i landet.

Hvis et barn bor fast hos begge foreldrene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Gratis SFO for elever på 5. - 7. trinn med særskilt behov 

Foreldre til elever på 5.-7. trinn med særskilt behov kan søke om å få SFO-plass dersom en faglig vurdering tilsier det. Foreldrene skal ikke betale for plassen. 

Kostpenger

Kostpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen og inkluderer ett måltid per dag:

  • 4 - 5 dager per uke: 262 kroner per måned
  • 1 - 3 dager per uke: 147 kroner per måned

Det gis ingen moderasjon for kostpenger.

Betaling

Foreldrebetaling skjer etterskuddsvis med forfall den 20. i hver måned. Det er betalingsfri i juli. Det betales for hele dager per uke og fra den 1. i måneden, uavhengig av når i måneden eleven begynner. Manglende foreldrebetaling medfører oppsigelse av plassen.

 

Forskrift til opplæringslova

Sist endret: 23.05.2022