Gå til innhold Gå til navigasjon

Elg

Publisert:  Av: Stian Sandbekkbråten

Aurskog-Høland er en stor elgkommune og elgjakt er noe som interesserer mange. På denne siden finner du lokal elginformasjon.

På disse sidene finner du noe noe informasjon om lokal elgforvalting og på Elgregionråd Øst sine nettsider kan man finne mer informasjon og statistikk om elgbestanden i Aurskog-Høland og nabokommuner. På Hjorteviltregistret kan du finne mye statistikk for sett-elg observasjoner og felt elg i alle landets kommuner og du kan finne fallvilt informasjon, som f.eks. hvor og når elg og rådyr er påkjørt eller funnet dødt.

I Bestandsplan Aurskog-Høland elgvald 2016-18 kan du lese om planlagt avskytning i perioden, avskytningsprofil, tildeling av tilleggsdyr og mye mer.

I følge forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27 så skal jeger eller jaktlag som har skadeskutt storvilt gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold. I Aurskog-Høland skal man da kontakte kommunes ettersøksmannskaper.

Jakttid på elg

I 2017 ble det fastsatt ny jakttidsforskrift og jakttiden for elg er nå f.o.m. 25. september t.o.m. 23 desember. 

Fellingsavgift på elg

Fellingsavgiftens størrelse følger øvre ramme som blir vedtatt hvert år i Statsbudsjettet. På Miljødirektoratets nettsider kan du se hva årets fellingsavgifter er.

Forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner

For å hindre at skrantesjuke (CWD) spres i Norge har Landbruks- og matdepartementet fastsatt en endring av de nasjonale reglene. Det som vil påvirke viltforvaltningen mest her i kommunen er at forbudet mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr (elg, rådyr og hjort) er utvidet til hele landet. Mer informasjon kan leses på Mattilsynets nettsider.