Gå til innhold Gå til navigasjon

Forsvarlig budsjett – uten kutt i tjenestetilbudet

Publisert:  Av: Kari Aasber Bradley

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 har fokus på å styrke og å videreutvikle tjenestetilbudet i nye Aurskog-Høland kommune.

– Vi presenterer et forsvarlig budsjett for 2020 og perioden frem til 2023 for den nye kommunen. Dette skal bidra til god tjenesteutvikling i årene som kommer, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2020-2023 er nå klar, og den inneholder flere gode nyheter.

– Vi har flere store byggeprosjekter i årene som kommer, blant annet ny brannstasjon på Løken, ny skole nord i bygda og nye omsorgsboliger. I tillegg lykkes vi veldig godt med vår satsning på hverdagsrehabilitering, andelen av sosialhjelpsmottakere som er gått ned – det samme med arbeidsledigheten. Som kommune bosetter vi flyktninger raskere og bedre enn andre sammenlignbare kommuner, sier Hegna.

– Et godt sted å leve

– Innenfor oppvekstområdet er vi gode på overganger mellom barnehage og grunnskole, samt videregående skole. Kultur og frivilligheten er sterke bidragsytere slik at innbyggere får en opplevelse av sterk tilhørighet, og at kommunen blir et godt sted å leve. Generelt er vi som kommune dyktige på å få mye ut av begrensede ressurser, og dette skyldes i stor grad høy fagkompetanse og dedikerte ansatte, sier Hegna.

Økonomiplanen er et strategisk dokument som bygger på intensjonsavtalens og kommuneplanens målsettinger. Satsningsområdene og resultatmål har en forankring i kommunens visjon og verdier, og blir synliggjort gjennom konkrete aktiviteter for de kommende fire årene. De fem satsingsområdene som er vedtatt for nye Aurskog-Høland kommune er:

  • Et begeistret fellesskap.
  • Leve selvstendig og godt hele livet.
  • Tidlig innsats og forebygging av utenforskap.
  • Levende og vitale tettsteder med et mangfoldig næringsliv.
  • Grønt først.

Dreining av tjenesteområder

– Vi er en lavinntektskommune, men vi har de samme utfordringene som mange andre kommuner, men ikke like stor lommebok. Vi må være ekstra smarte i hvordan vi løser utfordringer, og hvordan vi strukturerer tjenestene våre, for å klare å drifte forsvarlig i forhold til de økonomiske rammene vi har, sier Hegna.

I den kommende økonomiplanperioden vil man se på dreining av flere tjenesteområder, som eldreomsorgen, tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og familie- og barnevern. For eldreomsorgen vil dette bety et større fokus på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak slik at de eldre kan leve lengst mulig hjemme. I barnevernet vil det bli en dreining mot tidligst mulig innsats og med fokus på å styrke hjemmet, og en reduksjon i plassering i eksterne institusjoner så langt det er mulig.

– Det er viktig at vi samhandler for å skape de mest relevante tjenestene for innbyggerne våre. I perioden som kommer vil vi se på hvordan vi skal styrke brukerfokuset i kommunen, og tilrettelegge våre tjenester til det beste for brukerne. Vi må måle og kunne ta ut effektene av digitalisering, prosessforbedringer og strukturelle grep, sier Hegna.

Mer nærvær – mindre sykefravær

Et mål for den neste økonomiplanperioden er ytterligere å øke nærværet på jobb. Bruk av blant annet nærværspakken skal bidra til mindre sykefravær, og mer følelse av eierskap til arbeidsplassen sin.

– Dette er et holdningsendrende prosjekt. Hemnes sykehjem har testet dette ut siden mars i år. De har hatt stor suksess med nærværspakken, og har halvert sykefraværet i år. Nå er tiden inne for at resten av organisasjonen vår tar i bruk denne metodikken, sier Hegna.

Nærværspakken skal brukes ved egenmeldt sykdom, og er tenkt som et forebyggende tiltak for å unngå sykmelding. Høyt nærvær har også positiv innvirkning på arbeidsmiljøet, kompetanseutviklingen og kontinuitet for brukerne. Erfaringer har vist at nærværspakken også virker forebyggende i forhold til lengre sykefravær.

Samskaping

– I 2020 får vi ekstra midler i form av tilskudd for kommunesammenslåingen, til sammen 20,5 millioner kroner. Disse midlene får vi imidlertid kun i 2020. Dersom kommunen skal være rustet til nye og større investeringer som ny skole, ny brannstasjon og nye omsorgsboliger, vil det være nødvendig å bygge egenkapital for disse fremtidige investeringene, sier Hegna.

Økonomiplanen skal nå til politisk behandling. Budsjett og økonomiplan vil bli presentert først i utvalgene 11. november, deretter i formannskapsmøte 18. november, og i til slutt i kommunestyret 16. desember.

– Gjennom felles møtearenaer vil vi sikre samhandling og samskaping både innenfor og utenfor kommunen, sier Hegna.

 

Her finner du kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023: