Gå til innhold Gå til navigasjon

Se hva som skjedde i kommunestyret

Publisert:  Av: Kari Aasberg Bradley

Mandag gikk kommunestyret av stabelen, det siste før sommerferien. Der var tertialrapporten oppe til behandling, politikerne diskuterte infrastruktur på Kinnestadfeltet, og det ble debatt om det gamle bankbygget på Hemnes. Er det noen saker du er nysgjerrig på? Se hele møtet sak for sak her!

Mandagens møte kan du se på Kommune-TV her.

Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av. Saksdokumentene er koblet til hvert klipp, slik at du slipper å bla fram og tilbake.

Tertialrapport

Kommunestyret behandlet tertialrapport for 1. tertial 2019. Tertialrapporten bygger på budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022. Tertialrapporten finner du her. Det rapporteres på følgende områder:

 • Sammendrag
 • Overordnet status økonomi
 • Overordnet status personal
 • Kommunens sektorer og staber

Under behandlingen i kommunestyret stemte politikerne blant annet over om influensavaksine skulle tilbys til alle ansatte i kommunen, som et ledd i å få ned sykefraværet. Dette forslaget falt. 

Hele behandlingen, debatten og forslagene kan du se her.

Infrastruktur på Kinnestadfeltet

Politikerne behandlet sak om infrastruktur på Kinnestadfeltet, der vei, vann og avløp ikke er godkjent etter at utbyggeren gikk konkurs. Det var administrasjonens vurdering at kommunen ikke er ansvarlig for utbygning av infrastruktur på Kinnestad-feltet. Det fremgår klart av utbyggingsavtalen at kommunen skulle overta infrastrukturen dersom infrastrukturen oppfylte kommunale standarder for vei, vann og avløp. Slikt grunnlag for overtagelse foreligger ifølge administrasjonen ikke. Formannskapet vedtok følgende:

 1. Kommunen overtar drifts- og vedlikeholdsansvar for de eksisterende VA-anleggene på boligfeltene på Kinnestad, Butjernkollen og Nordre Skrepstad fra dags dato.
 2. Kommunen bistår innbyggere på nevnte felt med å sikre veirett innen utgangen av 2019.
 3. Det er en intensjon om at kommunen overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret for interne fellesveier på nevnte felt. Kostnader til opprustning av veiene innarbeides i økonomiplan 2020.
 4. Kummer og brannkummer på de nevnte feltene skal sikres.
 5. Kommunen skal opprette et fond som skal dekke uforutsatte utgifter til VA anlegg, veier og kummer slik at en ikke belaster selvkostområdene. Fondets størrelse vurderes i økonomiplanarbeidet.
 6. Stikkledninger fra hovedledning og til privat hus står den enkelte huseier ansvarlig for selv.

Rådmannen kom i kommunestyret med følgende oppfordring:

– Vi mener kan være klokt er et nytt forslag som heter «Rådmamnnen bes komme tilbake med en ny sak høsten 2019 som ivaretar helheten tiltakene og finansieringen av alle punktene i vedtaket». Vi er litt urolige nå for at vi aksepterer ting såpass raskt at vi ikke helt vet konsekvensene av det. Dette kan ha en konsekvens som går ut over andre ting i kommunal leveranse, sier rådmann Inger Hegna.

Politikerne ønsket imidlertid å gå for forslaget slik det var fra formannskapet. Saken ble enstemmig vedtatt.

– Jeg tenker at vi skal ikke skape noe tvil om at vi skal løse denne saken. Vi må gjerne få saker fra administrasjonen utover høsten hvis det blir behov for det, sier Randi Ransberg (Ap).

Hele debatten og sakspapirene kan du se her.

Salg Bråtevangveien 1

Kommunestyret skulle mandag ta den endelige avgjørelsen om salg av Bråtevangveien 1, bedre kjent som banken på Hemnes. Hovedregelen er at kommunen ikke kan selge eiendeler til næringsdrivende under markedspris, fordi dette vil utgjøre ulovlig statsstøtte etter EØS-loven. Saken fremmes på nytt på grunn av forslag til nye løsninger på salg av eiendommen, som kan gjennomføres uten å komme i konflikt med EØS-regelverket. Rådmannen fremmet følgende alternativer:

 • Kommunen kan etterleve vedtaket fra kommunestyret i mars om salg av eiendommen på det åpne markedet, med en eventuell fordeling av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet på Hemnes.
 • Kommunen kan legge salg av eiendommen, slik den fremstår i dag, i bero i påvente av et salg på et senere tidspunkt.
 • Kommunen kan legge eiendommen ut for salg i det åpne markedet med et rivningspåbud, noe som vil kreve en alternativ løsning av Husfliden som leietaker. Dersom eiendommen skal selges med et rivningspåbud vil det være behov for å gjennomføre en ny verditakst på eiendommen. Det er da en risiko for at eiendommen vil få en verditakst langt under det kommunen i sin tid betalte for eiendommen.

– Jeg er usikker på om vi må gjøre det nå. Husfliden har vært på flyttefot i lang tid, jeg synes at det er viktig at vi ikke forhaster oss, slik at de kan få et godt tilbud. Dette er et salg av strategisk betydning, og jeg er usikker på om vi har nok informasjon til å gjøre det nå, sier Simen Solbakken (H).

Formannskapet vedtok forrige uke å legge ut bankbygget for salg på det åpne marked, med et påbud om at det skal rives. Det ble stilt spørsmål om leiekontraktene. Det er Hemnes husflidslag som leier lokaler i det gamle bankbygget. De har leieavtale til 2021, men med seks måneders oppsigelsesfrist fra begge parter.

– For kommunens del haster det selvfølgelig ikke å få en avgjørelse på dette i hverken i dag eller fremover. Dette er en eiendom og en verdi vi har, som gjerne kan stå der en god stund, sier rådmann Inger Hegna.

Ordfører Roger Evjen understreket at det er mulig å avvise et tilbud dersom man ikke får prisen man ønsker.

– Dette handler egentlig om et signal vi sender til Hemnes, om utvikling av den søndre delen av kommunen. At de arealene som er der blir lagt ut, så det er muligheter for utvikling. Utbyggere står ikke i kø for å lov til å bygge på Hemnes så vi må legge litt til rette for at det skal være utvikling der, sier Stein Lie (Ap).

Et samlet kommunestyre gikk til slutt inn for å legge eiendommen for salg med rivingspåbud. Rivingen må skje innen to år fra kjøpsdato. Dersom eiendommen ikke rives innen to år, kan kommunen kjøpe den tilbake for salgspris. Hele debatten og sakspapirene kan du se her.

Valgløfter

Det nærmer seg valg og valgkamp. KS har gjennom en rapport avdekt at 43% av alle norske lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Halvparten av de
som har opplevd dette sier samtidig at de har vurdert å trekke seg med bakgrunn i opplevelsen. I forbindelse med feiringen av at det er 100 år siden alle fikk stemmerett, har KS tatt initiativ til en kampanje for å løfte demokratiet. Dette skjer gjennom KS sitt valgløfte, som ordfører nå tar initiativ til å støtte opp omkring også i Aurskog-Høland kommune. Hovedpunktene er som følger:

 • I årets valgkamp sier vi nei til: Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep.
 • Vi sier ja til: Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.
 • Vi forventer: At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.
 • Vi vil bidra med: Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre. Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter.

Saken ble enstemmig vedtatt, og ordfører oppfordret alle kommunestyrerepresentantene til å signere valgløftet før enden av kommunestyret mandag. Hele saken, og valgløftene, kan du finne her.

Interpellasjoner

Det var i tillegg flere interpellasjoner i mandagens kommunestyre. En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål, og fremmes skriftlig av en kommunestyrerepresentant overfor ordføreren. De handlet blant annet om SFO-betaling, klimakrisen og rovviltforvaltning.

Du kan se alle interpellasjonene her. 

Tidligere møter

Vi har også et arkiv for tidligere møter.