Gå til innhold Gå til navigasjon

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde

Publisert:  Av: Håkon Strand

Formannskapet vedtok i møte den 23.10.17, sak 118/17, å legge forslaget til områdereguleringsplan for Bliksrudåsen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for 300-350 nye boliger i Bjørkelangen.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag 8. desember. Uttalelser sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Samfunn og utvikling, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Etter fristens utløp vil planforslaget bli fremmet til sluttbehandling i kommunestyret.

Områdereguleringsplanen er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS på oppdrag fra Bjørkelangen Tomteutvikling AS. Bliksrudåsen boligområde ligger innenfor Bjørkelangen tettsted, og ca. 1 km i luftlinje fra sentrum.

Forslag til områdereguleringsplan legger til rette for variert bebyggelse i form av eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus og blokkbebyggelse. Eneboligområdene kan bygges ut med direkte hjemmel i denne områdereguleringsplanen. For øvrige områder er en forutsetning for utbygging at det blir utarbeidet og godkjent detaljreguleringsplaner. Totalt legges det til rette for ca. 300 – 350 boliger innenfor planområdet.

Det er også regulert et område til barnehage i østre del av planområdet. Planforslaget innebærer bygging av nytt vegkryss med fv. 170.

Undertegnede plan- og prosjektkonsulent Henry Michael Ødegaard kan kontaktes i saken på telefon 63 85 27 23 eller på e-post: henry.michael.odegaard@ahk.no

Plandokumenter:

Saksframlegg til formannskapet

Vedtak av formannskapet

 

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Overvannsnotat

VA-rammeplan

Arkeologisk rapport