PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnekoordinator

Barnekoordinator tilbyr veiledning og støtte til familier som har eller venter barn (0-18 år) med alvorlig skade eller nedsatt funksjonsevne, og som har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse og omsorgstjenester.

Hva gjør en barnekoordinator? 

Barnekoordinator vil blant annet:

• Sørge for fremdrift i arbeidet med individuell plan, og ha en veilederrolle overfor IP koordinatorer

• Sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstanser, foresatte og barnet.

• Ha oversikt over det totale tjenestetilbudet knyttet til barn og unge i kommunen, inklusive relevante pasient- og brukerorganisasjoner

• Samarbeide med andre tjenester, både internt og eksternt

• Delta aktivt i tverrfaglig arbeid i enkeltsaker og tverrfaglig utviklingsarbeid

• Bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging, også i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester.

• Sikre kontinuitet i sårbare overganger.

 

Hvordan ta kontakt?

Retten til barnekoordinator er en vedtaksbasert tjeneste. Søknad/henvendelse om barnekoordinator rettes tildelingskontoret (koordinerende enhet). 

Søknadsskjema finner du her: 

Søknadsskjema

 

man kan også ta direkte kontakt med barnekoordinator:

Lars Nebylien

Tlf: 98903673

Mail: lars.nebylien@ahk.no

 

Tildelingskontoret skriver et tildelingsbrev ved innvilgelse.

 

Klageadgang

Tildelingskontoret fatter et vedtak ved avslag. Avslaget kan påklages til statsforvalteren via kommunens tildelingskontor ref. Pasient- og brukerrettighetsloven §7-2 klage.

Sist endret: 22.03.2023