PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Logopedtjeneste

Logopedtjenesten i Aurskog Høland er organisert under Oppvekststab og Pedagogisk Tjeneste. Vår logoped utreder vansker og utfordringer knyttet til uttale, stamming, løpsk tale, stemme og svelg hos barn og unge fra 0-16 år.

Logopeden vurderer behovet for videre oppfølging og baserer behandlingen på evidensbaserte tiltak. Dette kan være både individrettet behandling og veiledning av pedagogisk personale og foresatte. Logopedtilbudet i kommunen er i utgangspunktet et lavterskeltilbud. Språkforstyrrelser og vansker med språk (som forsinket språkutvikling, svak språkforståelse, lite ordforråd eller alternativ- og supplerende kommunikasjon), lesing eller skriving utredes og følges opp av kommunens PP-tjeneste.

Behandling hos privatpraktiserende logoped

Nåværende retningslinjer trådte i kraft 01.01.22. Disse er redegjort for på HELFOs hjemmesider om temaet. 

Helfos hjemmeside

Henvisning og behandling

Helfo yter stønad til logopedbehandling når det er behov for behandling av sykdom, skade eller lyte etter folketrygdlova §5-10.

Det er fastlege som sender henvisningen til privatpraktiserende logoped. med diagnosekode i henhold til ICPC-2 eller ICD-10. Deretter vurderer den privatpraktiserende logopeden om klienten oppfyller vilkårene for behandling. Du som klient behøver ikke å kontakte helfo og betaler ikke for behandling om logopeden har en avtale om direkte oppgjør med helfo. Du bestemmer selv hvilken logoped du ønsker å bruke.

Det er ikke lenger et krav om at klienten har innhentet et avslag fra kommunen før stønad til dekning av utgifter kan utbetales.

Informasjon om søknad til logoped

Hvilke barn kan få hjelp hos logoped?

Logopeden utreder og følger opp barn som har vansker med: 

  • Uttale av R
  • Uttale av språklyder (for eksempel sopp blir topp, eller kake blir tate)
  • Artikulasjonsvansker (for eksempel vansker med uttale av /s/ eller utfordringer med uttale som følge av leppe-, kjeve-, ganespalte)
  • Stamming og løpsk tale
  • Stemmevansker og svelgevansker
  • Munnmotoriske vansker.   

Når det er behov for behandling hos logoped som følge av sykdom, skade eller lyte kan en få behandling hos privat logoped dekt av HELFO etter folketrygdlova §5-10. Da sender fastlege henvisning til privat logoped med diagnosekode. Regelverk for logoped - Helfo

Hvilken oppfølgning tilbyr logopeden?

Logopedisk hjelp kan gis i form av:

  • R-kurs
  • Veiledning til barnehage/skole/foresatte
  • Logopedtimer med barnet
Hvordan søke logoped?

Skole, barnehage og helsestasjon har et ansvar for å fylle ut søknadsskjemaet til logoped sammen med foresatte. Ved henvisning av skolebarn, skal saken drøftes i ressursteam i forkant av henvisningen. Ved henvisning fra skole og barnehage skal relevante tester og kartlegginger som for eksempel Artikulasjonsprøven, Språk 6-16 og Vurderingsskjema for forståelighet i kontekst: Norsk, legges ved søknaden. Dette er ikke nødvendig ved søknad om R-kurs.

Søknadsskjema finner du her:Henvisningsskjema logoped ahk 2023.docx  

Ved søknad knyttet til uttale av andre lyder enn R må barnets hørsel testes av øre-nese-hals i forkant av henvisningen for å utelukke en hørselsnedsettelse.

Ved søknad knyttet til stemmevansker og svelgevansker skal vansken ha vært sjekket hos lege i forkant for å utelukke eller utrede sykdom eller skade.

Hvordan søke om R-kurs?  

Barn fra andre klasse og oppover kan delta på kommunens R-kurs. Skoler må melde behov om R-kurs før uke 37, og søknadene må være i logopedens system senest uke 38. R-kurs holdes en gang i året og har oppstart uken etter høstferien, om kapasiteten i tjenesten tillater.

Søknadsskjema finner du her:Henvisningsskjema logoped R-kurs ahk 2023.docx

Logopedhjelp til voksne

Helfo yter stønad til logopedbehandling når det er behov for behandling som følge av sykdom, skade eller lyte etter folketrygdlova §5-10. Det er fastlege som sender henvisningen til privatpraktiserende logoped med diagnosekode i henhold til ICPC-2 eller ICD-10. Deretter vurderer den privatpraktiserende logopeden om klienten oppfyller vilkårene for behandling.  

Du som klient behøver ikke å kontakte Helfo og betaler ikke for behandling om logopeden har en avtale om direkte oppgjør med Helfo. Du bestemmer selv hvilken logoped du ønsker å bruke. Logopeder kan for eksempel finnes på NLL sine sider https://www.norsklogopedlag.no/finnlogoped/  

Nåværende retningslinjer trådte i kraft 01.01.22. Disse er redegjort for på HELFO sine hjemmesider om temaet. Regelverk for logoped og audiopedagog - Helfo   

Reise til behandling hos logoped kan dekkes gjennom pasientreiser.

Reise til disse behandlingene dekkes - Helsenorge  

Hvis klienten ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for logopeden og audiopedagogen etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-1 fjerde og femte ledd. Om det er medisinsk nødvendig med hjemmebesøk fra privatpraktiserende logoped må dette bekreftes av lege før privatpraktiserende sender refusjon for disse utgiftene til Aurskog-Høland kommune.

 

Sist endret: 23.10.2023