PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn som trenger ekstra støtte i barnehagen

Noen barn vil ha behov for støtte som går utover det allmenpedagogiske tilbudet i barnehagen. Det kan være behov for spesialpedagogisk hjelp, tegnspråklig opplæring, skyss eller tilrettelegging av barnehagetilbudet på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Spesialpedagogisk hjelp

Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uansett om barnet går i barnehage eller ikke.

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte som er tilpasset barnet. Barnehagen og Pedagogisk psykolgisk tjeneste (PPT) kan vurdere og gi råd om hva barnet trenger. 

Les mer om spesialpedagogisk hjelp i Utdanningsdirektoratets veileder.

Veileder - spesialpedagogisk hjelp

For barn som går i barnehage bør henvisning om spesialpedagogisk hjelp fylles ut i samarbeid med barnehagen og sendes til PPT for en sakkyndig vurdering. PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. Dersom barnet har behov for slik hjelp, inneholder vurderingen en anbefaling av tiltak og hva hjelpen skal bestå av.

Kommunen benytter vurderingen fra PPT som et utgangspunkt når de fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Klage

Foreldrene kan klage på avslag om spesialpedagogisk hjelp og på innholdet i vedtaket. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans.

Logopedisk hjelp

Hvis foreldre og barnehage har bekymring om barns språk, kan barnehagen etter samtykke fra foreldre, drøfte saken med logoped i Pedagogisk tjeneste. Logoped kan gjøre nærmere undersøkelser som tidlig innsats, og sammen med barnehagen og foreldrene vurdere videre behov for logopedisk hjelp.Ved behov for oppfølging over tid, sender barnehagen sammen med foreldrene en henvisning til Pedagogisk tjeneste for logopedoppfølging.

Hvis barnet ikke går i barnehage, kan helsestasjonen informere og hjelpe foreldre i kontakten med Pedagogisk tjeneste.

Mer om logoped

Mer om PP-tjenesten

Skyss

I noen tilfeller vil det være nødvendig med skyss for at barnet kan benytte seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. I disse tilfellene har barnet rett på gratis skyss etter § 36 i barnehageloven.

Merknad til § 36: "(...) Nødvendige behov foreligger når foreldre/foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn andre som har barn i barnehage. Dette vil typisk være i de tilfellene hvor hjelpen gis langt fra hjemmet, eller at barnet transporteres mellom barnehagen og et annet sted hvor barnet mottar hjelpen (...)"

§ 38 sjette ledd sier "Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 36 gjelder tilsvarende for barn med rett til tegnspråkopplæring."

 

Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud (jf. Barnehageloven § 37). Det er foreldre, i samarbeid med barnehagen, som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnet.

I tilfeller der tilretteleggingen ikke kan gjøres innenfor barnehagens ordinære rammer, er det barnehagen som melder fra til kommunen hvilket hjelpebehov de trenger støtte til. Eksempler på tilrettelegging kan for eksempel være nødvendige utstyr, støtte til bygningsmessige endringer eller støtte til ekstra bemanning.

I tilfeller der tilretteleggingen vil innebære en uforholdsmessig byrde for kommunen, kan barn få tilbud i en annen barnehage som er bedre tilrettelagt.

Her finnes mer informasjon om hjelp og støtte knyttet til personer med nedsatt funksjonevne. 

Utdanningsdirektoratet

Aurskog-Høland kommune

Sist endret: 06.09.2022