PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva koster det?

Betaling for barnehageplass er regulert i "Forskrift om foreldrebetaling i barnehager" og omfatter både kommunale og private barnehager. I tillegg vil den enkelte barnehages vedtekter gi nærmere opplysninger om foreldrebetaling i barnehagen.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Makprisen fastsettes av Stortinget og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. 

Fra og med 1. januar 2022 er det følgende satser i kommunale barnehager:

5 dager per uke: 3 315 kroner per måned
4 dager per uke: 2 652 kroner per måned
3 dager per uke: 1 989 kroner per måned


Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Prisen følger selvkostprinsippet. 

  • 80% og 100% plass  - kr 300 per måned
  • 60% plass - kr 150 per måned

Private barnehager kan ha andre priser.

Betaling

Foreldrebetaling skjer etterskuddsvis med forfall den 20. i hver måned. Det er betalingsfri i juli.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage, skal du ha reduksjon i betalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du får 30 prosent rabatt for barn nummer to og 50 prosent rabatt for barn nummer tre og flere. 

Redusert foreldrebetaling 

Ingen familier skal betale mer enn makspris for en barnehageplass. Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede brutto inntekten til husholdningen kan du søke om å få redusert pris.

Du kan også søke om gratis kjernetid (se punktet nedenfor).

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

Dersom det skjer varig endring i husholdninges inntekt i løpet av året, kan du søke om redusert foreldrebetaling i løpet av året.

Du kan lese mer om ordningene her.

Her finner du skjema for å søke om redusert foreldrebetaling og eventuelt gratis kjernetid. 

Gratis kjernetid 

Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Inntektsgrensen for husholdningen for å søke denne nasjonale ordningen er 583 650 kroner per år fra august 2021.

Du kan lese mer om ordningene her.

Her finner du skjema for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Dokumentasjon til søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Kommunen innhenter inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Skattemeldingen trenger derfor ikke å legges ved søknaden.  Husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt danner grunnlaget for beregning av foreldrebetalingen.  

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Hvis du eller din ektefelle/partner/samboer har varig nedgang i inntekt sammenlignet med siste skattemelding må annen relevant dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Dette gjelder også dersom skattemelding ikke er mottatt, for eksempel som følge av kort botid i landet.

Hvis et barn bor fast hos begge foreldrene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Ordningene er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager og omfatter både kommunale og private barnehager.

Du kan lese mer om ordningene her.

 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Sist endret: 23.05.2022