PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sammen om barn

Vi setter barnet i sentrum, slik at det sikres gode oppvekstvilkår.

Modellen nedenfor viser hvordan like innstanser og tiltak jobber sammen i arbeidet med barn og familier. Under modellen kan du lese mer om de ulike temaene:

Grønn sirkel

Statlige føringer

Vi forholder oss til gjeldende lover og retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. På hjemmesiden til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet finner du oppdatert informasjon om barns rettigheter og oppvekstvilkår. Her er noen aktuelle lenker:

Lovdata

Barnekonvensjonen

Bufdir

Kommuneplaner

Kommuneplan 2011-2022

Kommuneplanen er vårt overordnede styringsdokument. Den består både av en samfunnsdel og en arealdel.  Her finner du utdrag fra samfunnsdelen.

Fokusområde 3: Barn og unge:

Fokusområde 5: Folkehelse:

Kommuneplaner

Sektorplaner

Sektorplaner omfatter strategier og tiltak for å nå våre mål.

Tverrfaglig samarbeid er en del av sektorplanene for Oppvekst og utdanning samt Helse og rehabilitering.

Her finner du utdrag fra sektorplanene som omhandler tverrfaglig samarbeid:

Modeller for tverrfaglig samarbeid (PDF)   

Plan for arbeid mot rus og avhengighet 2018-2022 (PDF)

Økonomiplaner

Økonomiplan 2022-2025

Økonomiplanen er et strategisk dokument som bryter kommuneplanens målsettinger og hovedprioriteringer ned i satsningsområder, mål og tiltak for de kommende fire årene. 

Økonomiplan 2022-2025

Her finner du satsningsområdene som gjelder tverrfaglig samarbeid og folkehelse.

Utdrag fra Økonomiplan (PDF)

Folkehelseplan 2017 - 2021 (PDF)

Tverrfaglig ledelse

Ledere fra ulike tjenesteområder har regelmessige møter hvor det samarbeides om å finne fram til gode fellesskapsløsninger i det forebyggende arbeidet.

Kommunalsjef for sektor Oppvekst og utdanning representerer kommunalsjefene i kommunen og leder det tverrsektorielle møtet.

Møtedeltakere

 • Kommunalsjef for Helse og livsmestring
 • Kommunalsjef for Kultur og medvirkning
 • Kommunalsjef for Oppvekst og utdanning
 • Barnehagesjef
 • Barnevernleder
 • Leder for forebyggende tjenester
 • Leder for fritidsklubbene
 • Leder for frivilligsentralen
 • Leder for koordinerende enhet
 • Leder for Livsmestring (flyktningetjenesten, NAV og psykisk helse og avhengighet)
 • Leder for pedagogisk utviklingstjeneste (PUT)
 • Leder for tjenester ved nedsatt funksjonsevne
 • Skolesjef
 • Tverrfaglig koordnator 

Sammensetningen i denne gruppen er dynamisk og kan endres etter hvilke oppgaver som skal løses.

 

Blå sirkel

Brukermedvirkning

Vi trekker brukere av våre tilbud inn i videreutvikling av tilbudene gjennom etablerte fora og gjennom spørreskjema.

Vi jobber også med å finne nye måter å involvere barn og ungdom på.

Individ

Brukere av tilbudene på individnivå (innerste sirkel) og Aurskog-Høland-modellen trekkes inn i videreutvikling av tilbudene (spørreskjemaer).

System

 • Ungdomsrådet
 • Politisk behandling av planverk
 • De enkelte virksomhetenes planverk
 • Samarbeidsutvalgene i barnehagene
 • Foreldreutvalgene i skolene
 • Kommunalt foreldreutvalg
 • Brukerutvalg Nav
 • Råd for mennesker nedsatt funksjonsevne
 • Brukerundersøkelser 
Kompetanse

Vi stiller krav til våre ansatte. Vi ønsker at alle som jobber med barn og unge skal være faglig oppdaterte, og tilbyr kontinuerlig kurs og nettverk for våre ansatte.

Hvert år gjennomføres mange små og store kompetansetiltak i vår regi.

I lenken under finner du kompetansetiltak som skal bidra til å styrke det tverrfaglige arbeidet.

Tverrfaglige tiltak i Nettverk- og kompetanseplanen skole- og barnehageåret 2022-2023 (PDF)

Inkluderende barnehagemiljø 

Tett på realfag

Livsmestring i skolen (Zippy, Passport og Drømmeskolen)

Internkontroll

Vi har systemer for avviksmeldinger og annen kontroll knyttet til tiltakene i modellen. Internkontrollen skal sørge for at vedtatte prosedyrer følges og at pålagte og planlagte oppgaver gjennomføres.

Evaluering

Arbeidet evalueres i tverrfaglige ledermøter hver tertial. I tertialrapporten registreres antall møter, avvik og andre relevante ting.

Rapportering

Virksomhetene rapporterer på egne tiltak og resultater i forbindelse med tertialrapportering. Tverrfaglig koordinator i sektor Oppvekst og utdanningholder oversikt over følgende felles satsninger:

 • Nettverksmøter
 • Aurskog-Høland modellen, 3b-møter + evaluering
 • Circle of security (foreldreveiledningskurs)
 • SMIL (kurs for barn som er pårørende)
 • Skilsmissegrupper i skolen
 • Fortsatt Foreldre
 • SLT-møter (rus- og kriminalitetsforebygging)

Rød sirkel

AH-modellen i møte med barn

Foreldrene er de viktigste menneskene i et barns liv.

Aurskog-Høland modellen skal være til hjelp for foreldre og foresatte i arbeidet med å gi barn og unge en god oppvekst. 

Modellen ble politisk vedtatt våren 2009 og er forpliktende for de ansatte. Modellen beskriver hvordan ansatte i vår kommune skal møte barn vi lurer på. Ansatte som møter voksne skal ha med seg barneperspektivet i møte med foreldre/foresatte i vanskelige livssituasjoner.

AH-modellen i møte med barn:

 

AH-modellen i møte med voksne

Foreldrene er de viktigste menneskene i et barns liv.

Aurskog-Høland modellen skal være til hjelp for foreldre og foresatte i arbeidet med å gi barn og unge en god oppvekst. 

Modellen ble politisk vedtatt våren 2009 og er forpliktende for de ansatte. Modellen beskriver hvordan ansatte i vår kommune skal gå fram når vi er bekymret for eller undrer oss over et barn. Ansatte som møter voksne skal ha med seg barneperspektivet i møte med foreldre/foresatte i vanskelige livssituasjoner. Det vil si at de sammen har fokus også på barnets situasjon og behov, og tilbyr støtte og hjelp når de trenger det.

AH-modellen i møte med voksne:

Lilla sirkel

Sammen om barn

Vi ønsker å bidra til at foresatte får hjelp og støtte i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst. Vi har flere ulike tilbud som foresatte kan benytte seg av: 

Tilbud til barn og familier

 

Sist endret: 13.09.2022