PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjøp og salg av kommunale eiendommer

Retningslinjer når kommunen kjøper eiendommer

Vedtatt dato: 25.03.2019 

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for kjøp av eiendom som Aurskog-Høland kommune har behov for til sine virksomheter, så langt ikke annet følger av lov, forskrift, avtale eller andre vedtak som går foran disse retningslinjene.

Rådmannen

Rådmannen eller den rådmannen har delegert myndighet til, har fullmakt til å kjøpe en eiendom innenfor vedtatte budsjettrammer dersom salget er i samsvar med disse retningslinjene, lov, forskrift eller andre vedtak som går foran retningslinjene.

Kommunestyret

Kjøp av kommunale eiendommer skal besluttes av kommunestyret ved enkeltvedtak dersom:

Dersom taksert verdi overstiger fem millioner. Beløpet justeres i henhold til KPI hvert år.

Dersom kjøpet ikke har forankring i vedtatte planer, mål eller strategier.

Grunnlag for kjøp

Aurskog-Høland kommune kjøper eiendommer som er nødvendige for å utføre sin virksomhet. Kjøp skal begrunnes med utgangspunkt i vedtatte planer, mål og strategier.

Fastsetting av pris

Aurskog-Høland kommune skal som hovedregel kjøpe eiendom til markedspris eller lavere. Markedspris etableres ved bruk av godkjent takstmann eller ved at kommunen deltar i åpen budrunde. I tilfeller der selger forlanger pris over markedsverdi skal kjøpet alltid vedtas i kommunestyret.

Retningslinjer for innløsing av boligeiendom for Busserullen og Skjønhaugveien

Aurskog-Høland kommune - Retningslinjer for innløsing av boligeiendom for Busserullen og Skjønhaugveien (ahk.no)

Retningslinjer når kommunen selger eiendommer

Vedtatt dato: 25.03.2019

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for salg av eiendom som Aurskog-Høland kommune eier, så langt ikke annet følger av lov, forskrift, avtale eller andre vedtak som går foran disse retningslinjene.

Rådmannen

Rådmannen eller den rådmannen har delegert myndighet til, har fullmakt til å selge en eiendom dersom salget er i samsvar med disse retningslinjene, lov, forskrift eller andre vedtak som går foran retningslinjene.

Kommunestyret

Salg av kommunale eiendommer skal besluttes av kommunestyret ved enkeltvedtak dersom:

Eiendommene har vært gjenstand for tidligere politiske vedtak som stiller spesielle vilkår for kommunens utnyttelse/bruk av eiendommen.

Eiendommen vurderes til å ha en spesiell allmenn eller offentlig interesse (historisk/kulturelt/samfunnsmessig).

Eiendommen har en strategisk beliggenhet i forhold til sentrumsutvikling.

Dersom verditakst overstiger fem millioner.

Beløpet justeres i henhold til KPI hvert år.

Definisjoner

Med eiendommer menes grunneiendommer og bygninger, enten hver for seg eller i kombinasjon.

Med salg menes overdragelse av eierrettigheter på bakgrunn av oppgjør i form av penger eller makeskifte.

Markedsverdi er den høyeste verdi markedet er villig til å betale for eiendommen etter at den er lagt ut for salg i markedet, eller den verdi som settes på eiendommen av en eller flere uavhengige takstmenn. En markedsverdi satt av en eller flere uavhengige takstmenn skal revurderes etter tre år.

Verditakst er den verdien som godkjent takstmann setter på en eiendom.

Næringsdrivende er person eller foretak som driver økonomisk virksomhet.

Regulering

Eiendommer som selges skal ved salgstidspunktet være regulert til det formål og den bruk som avspeiles i verditaksten.

Kommuneplanens arealdel er øverste nivå av regulering. Planen ligger til grunn for regulert status i områder som ikke er regulert i egen områdeplan.

Forkjøpsrett - Opsjonsavtaler 

Aurskog-Høland kommune inngår ikke opsjonsavtaler eller andre avtaler om forkjøpsrett til kommunale eiendommer. 5.2.

Unntak etter Lov eller avtale

Personer som etter lov (for eksempel lov om tomtefeste) eller avtale har krav på å få kjøpe en eiendom kan tilbys å kjøpe denne eiendommen til den pris som lov eller avtale setter.

Gir ikke lov eller avtale noen anvisning om pris, kan eiendommen selges til markedsverdi fastsatt ved takst uten konkurranse.

Forkjøpsrett til Aurskog–Høland kommune

Aurskog-Høland kommune kan etter vurdering påberope seg forkjøpsrett til eiendom den selger for å hindre spekulasjon eller uønsket bruk av eiendommen ved videresalg.

Høystbydende etter budrunde

Kommunale eiendommer skal som hovedregel selges til høystbydende etter offentlig kunngjøring. Salget kan skje i egen regi eller gjennom eiendomsmegler ut fra kapasitets. Rådmannen vurderer og beslutter fremgangsmåte i hvert enkelt tilfelle. Verditakst skal alltid danne utgangspunkt for budrunden.

Direkte salg til markedsverdi

Salg av kommunale eiendommer kan gjennomføres direkte til markedsverdi eller etter budrunde mellom et begrenset antall budgivere dersom dette av økonomiske, utviklingsmessige, sosiale eller andre grunner vurderes som mer hensiktsmessig enn å selge til høystbydende etter kunngjøring.

Eiendommer som bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilliggende eiendom.

Kommunale eiendommer som på grunn av reguleringsformål, adkomst, eiendomsgrenser eller andre spesielle forhold bare kan utnyttes hensiktsmessig sammen med tilgrensende eiendom kan selges direkte til eier av slik eiendom. Det er en forutsetning for salget at arealet er regulert til ønsket formål og at salget skal skje til markedsverdi.

Boligtomter

Aurskog-Høland kommune har et fåtall ferdige boligtomter ledig for salg i Vestrengåsen boligfelt på Moe. På disse tomtene opprettholdes tidligere vedtatte pris. Ved salg av fremtidige kommunale boligtomter skal markedsverdi fastsettes før tomtene legges ut for salg.

Næringseiendommer

Ved salg av næringsarealer kan Aurskog-Høland kommune velge å stille vilkår slik at også andre kriterier enn pris vektlegges i valg av kjøper.

Eventuelle vilkår må framgå av en offentlig kunngjøring der aktuelle interessenter inviteres til å melde interesse. Slike vilkår kan innvirke på prissetting og det må tas hensyn til dette når markedspris fastsettes. Slike kriterier kan eksempelvis være knyttet til antall arbeidsplasser som skapes eller virksomhetens påvirkning på klima og miljø.

Salg kan avvises dersom ingen kjøpere vurderes å oppfylle vilkårene.

Restarealer og tilleggsarealer

Aurskog-Høland kommune kan etter vurdering selge restarealer/tilleggsarealer.

Restarealer i boligfelt kan være på inntil 100 kvadratmeter.

Restarealer i næringsområder kan være på inntil 250 kvadratmeter.

Pris på restarealer i boligfelt er:

Aurskog: 1 500 kroner per kvadratmeter.

Bjørkelangen: 1 000 kroner per kvadratmeter

Øvrige områder: 500 kroner per kvadratmeter.

Ved salg av restarealer og tilleggsarealer i etablerte næringsområder legges en pris på 250 kroner per kvadratmeter til grunn.

Prisen justeres etter KPI årlig og ny markedsverdi fastsettes hvert tredje år.

Kommunale boliger

Kommunale boliger selges etter en helhetsvurdering på egnethet, beliggenhet og tilstand slik at den kommunale boligmassen tilpasses behovet vedrørende type bolig og beliggenhet.

Verdiene som realiseres ved slikt salg skal i hovedsak reinvesteres i nye kommunale boliger uavhengig av øvrige tildelinger til slikt formål.

Dokumentavgift, oppmåling, tinglysning og skjøte

Aurskog-Høland kommunen tar ansvar for utsteding av skjøte og tinglysning. Omkostninger til dokumentavgift, tinglysning, oppmåling ol. dekkes av kjøper.

Skjøte utstedes og tinglyses når betaling for kjøpesum og omkostninger er mottatt, eller det er stilt tilfredsstillende sikkerhet.

Takst og meglerkostnader

Aurskog-Høland kommunen bærer kostnadene til taksering og eventuelle meglerhonorarer. Disse kostnadene forskutteres av virksomhet Eiendom og tilbakeføres etter at oppgjør for salget er mottatt.

Kontrakt

Aurskog-Høland kommunen utarbeider kontrakt for salget i to eksemplar. Signert kontrakt regnes som bindende avtale for begge parter og danner utgangspunktet for oppgjør og eiendomsoverdragelsen.

Oppgjør

Aurskog-Høland kommune fakturerer kjøper for kjøpesum og omkostninger i henhold til signert kontrakt.

Kontakt:

Jahn Arvid Svendsen

Epost: 6688@ahk.no

Telefon: 97517792

Sist endret: 10.10.2023