PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Omsorgsstønad

Om stønaden

Omsorgsstønad er ikke en ytelse du har krav på. Det er kommunen som avgjør om omsorgsstønad skal innvilges. Derfor er det noe større rom for kommunalt skjønn når en søknad om omsorgslønn skal vurderes.

Omsorgsstønad tar ikke sikte på å gi de som har særlig tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider.

Dersom den som trenger omsorg får hjelpestønad til tilsyn og pleie, kan kommunen ta hensyn til dette ved utmålingen av omsorgslønn.

Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem, vare over tid og være til det beste for omsorgsmottaker. 

Målet er at familien eller andre nærstående kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Opphør av stønad

Omsorgsstønaden stoppes når omsorgsarbeidet opphører, som ved innleggelse i sykehus, avlastnings- eller korttidsopphold i sykehjem.

Omsorgsstønadsmottaker er pliktig til å informere kommunen om slike forhold og melde ifra dersom hjelpebehovet endres.

Vilkår for innvilgelse av omsorgsstønad
 • Omsorgsmottaker må bo hjemme.
 • Omsorgsarbeidet må gjelde nødvendige oppgaver og vurderes som særlig tyngende.
 • Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.
Tenk over dette før du søker
 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
 • Vil omsorgsarbeidet vare over tid?
 • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på fritid?
 • Har du omsorg for mer enn én person?
 • Er du alene om omsorgsbelastningen, eller deles den på flere?
 • Husk at du har omsorgsplikt for dine barn uavhengig av funksjonsnivå.

 

Tildelingskontoret vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.

Sist endret: 24.02.2020