PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillighetserklæring

Formål

Frivillighetserklæringen representerer Aurskog-Høland kommunes frivillighetspolitikk. Den inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor.

Målet med erklæringen er å lage et fundament for forutsigbart og konstruktivt samspill mellom partene.

Kommunen har valgt å dele frivillighetserklæringen inn i tre deler:

1. Prinsipper for samspillet

2. Rammer for samspillet

3. Oppfølging av erklæringen

 

1. Prinsipper for samspillet

Frivillig sektor anerkjennes som en selvstendig samfunnssektor på lik linje med de andre sektorene i samfunnet.

Samarbeid og samhandling mellom kommunen og frivilligheten baseres på likeverdig partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller.

Frivillig sektor er samfunnsbyggende, og spiller en viktig rolle som formidler og forvalter av demokratiske verdier i lokalsamfunnet.

Samhandling krever ressurser og engasjement, og det må avsettes nødvendig tid til samspillet.

Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet.

Samarbeidet bygger på prinsippet om at frivillig sektor skal supplere, men ikke erstatte offentlige tjenester.

Kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivå. Politikken skal gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Utviklingen av frivillighetspolitikken skal skje i dialog med frivilligheten og bære preg av åpenhet, forutsigbarhet, tilgjengelighet og tillit.

2. Rammer for samspillet
2.1 Dialog

Det er frivilligheten som er ekspert på frivillig innsats, lokal mobilisering og engasjement. Kommunen vil legge til rette for å øke frivillig sektors medvirkning i samhandling med kommunen. Dette vil bidra til gjensidig læring og demokratiutvikling, bedre kvaliteten, og gi større eierskap til politiske beslutninger.

Virkemidler:

Styrke dialogen mellom offentlig og frivillig sektor

 • Det etableres en fast årlig møteplass for dialog mellom administrasjon, politikere og bredden i frivillig sektor.
 • Det etableres strukturer som skaper en tettere dialog med frivillig sektor, og en praksis for involvering.
 • Det legges til rette for medvirkningsprosesser i saker hvor frivillighetens ønsker og behov bør synliggjøres.
2.2 Ressurser

Kommunene vil i fremtiden også ha behov for frivillig innsats for å kunne løse alle samfunnsoppgaver.

Frivilligheten har lange tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder.

Frivilligheten tilbyr bl.a. fritidsaktiviteter for barn og unge, idrettslige- og kulturelle opplevelser, opplæring, beredskapstjenester, helse- og omsorgstjenester.

Frivillige organisasjoner har opparbeidet seg solid kunnskap, mye erfaring og høy tillit i befolkningen.

Kommunen vil stimulere til at det skapes mer frivillig engasjement ved å styrke de frivillige organisasjonens rolle; både som nærmiljøbygger, som en inkluderende kraft, og som bidragsyter for å løse felles samfunnsutfordringer.

Virkemidler:

Tilskuddsordninger

 • Kommunen vil gjøre informasjon om tilskuddsordninger som gjelder frivillig sektor lett tilgjengelig.
 • Kommunen abonnerer på Tilskuddsportalen, og gjør denne kjent blant lag og foreninger.
 • Kommunen vil arbeide for å styrke tilskuddsordningene for lag og foreninger

Kompetanse

 • Kommunen vil spre kunnskap om gode eksempler på samarbeid mellom organisasjonene og kommunen. 
 • Kommunen vil inkludere frivillige organisasjoner i relevante kommunale opplæringstilbud.
 • Kommunen vil i samarbeid med frivillige organisasjoner stimulere til å øke organisasjonenes kompetanse på markedsføring, rekrutteringsstrategier, styrearbeid, medlemspleie og økonomistyring. Samarbeid om felles interesser i lokalsamfunnet
 • Kommunen vil legge til rette for at frivillige organisasjoner som ønsker å være en ressurs - og bidra til å løse samfunnsoppgaver - kan inngå avtaler om samarbeid.
 • Kommunen vil legge til rette for at enkeltpersoner som ønsker å bidra til å løse samfunnsoppgaver, får muligheten til å være en ressurs.
2.3 Forutsigbarhet

Det skal være enkelt å starte og drifte en frivillig organisasjon i Aurskog-Høland.

De frivillige organisasjonene er medlemsbasert.

 

All aktivitet, drift og økonomiforvaltning administreres som hovedregel gjennom frivillig innsats i henhold til organisasjonens formål og vedtekter.

Kommunen vil legge til rette for forutsigbarhet i sine ordninger, slik at organisasjonene bruker minst mulig ressurser på byråkrati og rapportering, og gjennom dette får mer tid til sine kjerneaktiviteter.

Virkemidler:

Tilpassede lokaliteter

 • Kommunen vil arbeide for at frivillige organisasjoner får tilgang til universelt utformede lokaliteter.
 • Rullering av retningslinjer for utleie av kommunale eiendommer skal gjøres i dialog med frivillige organisasjoner representert ved Idrettsrådet og Kulturrådet der dette er naturlig.
 • Kommunen vil så langt som mulig tilrettelegge for at lån / leie av kommunale eiendommer skal være forutsigbare og rettferdige.
 • Kommunen tilbyr de frivillige organisasjonene å bruke lokaler i offentlige bygg - som skole og andre egnede lokaliteter - til aktiviteter og møtevirksomhet.

Samarbeidsavtaler med kommunen

 • Kommunen vil inngå samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner for å få til et samarbeid om aktiviteter der dette er aktuelt.

Tilskuddsordninger

 • Kommunen vil ta frivillige organisasjoner – ved Idrettrådet og Kulturrådet der dette er naturlig - med på råd når nye tilskudd skal utvikles, og eksisterende ordninger skal endres.
 • Kommunen vil ha forutsigbare søknads- og rapporteringsfrister - og utbetalingstidspunkt - til virksomheten i de frivillige organisasjonene.
 • Kommunen vil tilpasse krav om rapportering og kontrolltiltak til tilskuddets størrelse. Register over organisasjonene
 • Kommunen vil sammen med de frivillige organisasjonene bidra til et godt kontaktregister over organisasjonene i Aurskog-Høland, bl.a. for å fremme god informasjonsflyt.
 • For å kunne søke om kommunal støtte, må organisasjonen blant annet sørge for at opplysninger om organisasjonen på kommunens hjemmeside er oppdatert og at organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret.

En dør inn

 • Kommunen vil ha en koordinerende rolle med tanke på å stimulere til økt samarbeid og kontakt med frivillige organisasjoner og frivillige initiativ fra enkeltpersoner.
 • Kommunen vil arbeide for at det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å ta kontakt med - og motta veiledning av - kommunalt ansatte.

 

3. Oppfølging av erklæringen

Frivillighetserklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom kommunen og frivillig sektor, og bygger videre på arbeidet som er gjort i samspillet mellom kommuneledelsen og Idrettsrådet.

Innholdet i frivillighetserklæringen skal følges opp gjennom: 

 • å gjøre erklæringen kjent og operativ virksom i alle kommunens sektorer og politiske organer.
 • å gjøre erklæringen kjent for ungdom gjennom Ungdomsrådet.
 • tilpasning i nye planverk og rullering av eksisterende planverk.
 • kommunens årsbudsjettet og handlingsprogram.
 • å gjennomføre et årlig møte med bredden av frivilligheten og kommuneledelsen for å drøfte relevante saker.
 • å legge til rette for formelle og uformelle møteplasser mellom frivillig sektor og kommuneadministrasjonen.

 

Les og last ned Frivillighetserklæringen

Sist endret: 03.03.2020