PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer for tilskudd til restaurering av kulturminneobjekter i privat eie

Søknadsfrist er 1. februar og 1. september. 

 1.  Formål: Å inspirere til restaurering av objekter i privat eie som er nevnt i kunnskapsgrunnlaget (jf. Plan for Kulturmiljøer 2021-2031) og å bidra til at disse settes i stand etter antikvariske retningslinjer.  
   
 2. Evaluering av ordningen: Kommunen måler om den har oppnådd formålet med tilskuddsordningen ved å se på antall objekter i privat eie som har forbedret tilstandsgrad. 
    
 3. Tilskuddsordningen omfatter bygninger, bygningsdetaljer eller bygningsmiljø og anlegg som for eksempel jordkjellere, dammer og beplantning på gårdstun. Restaurering betyr å helt eller delvis tilbakeføre objektet til en tidligere tilstand. 
   
 4. I søknaden skal det gis en beskrivelse av tiltaket, inkl. tiltakets effekt. Det er relevant å ta med hva som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, når og på hvilken måte. Et budsjett skal også følge med. Dersom tiltaket har fått, eller det planlegges å søke om medfinansiering fra andre støtteordninger, skal det opplyses om dette. 
   
 5. Tilskudd gis etter skjønnsmessig vurdering og i hvilken grad tiltaket har sammenheng med mål satt for objektet i punktet «Forslag til forvaltning» jf. Kunnskapsgrunnlaget i Plan for kulturmiljøer.

6. Søknadspliktige tiltak iht. Plan og bygningslovens bestemmelser må være godkjent før igangsetting og midler kan tildeles.

7. Vedtak om tildeling av midler kan påklages til kommunens klagenemnd. Klagefristen er 3 uker fra søkeren mottar melding om vedtak.

8. Det innvilges tilskudd på inntil 50% av kostnadsoverslaget som kommer frem av søknaden, begrenset oppad til 50.000 kr. Rapport som bekrefter at tiltaket er gjennomført eller igangsatt sendes til Aurskog-Høland kommune. Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, hva som er gjort og resultatet/ene, samt en regnskapsoversikt (inkl. kopier av bilag). Tilskuddet utbetales etter en vurdering av sluttrapporten opp mot søknaden.

9. Dersom ferdig resultat ikke er i samsvar med søknad kan det gi reduksjon/evt. bortfall av tilskudd.

10. Omsøkte tiltak må gjennomføres innen 1 år fra tilsagt om støtte. 

 
Det kan søkes om støtte til følgende tiltak: 

 • utvendig restaurering og/eller utvendig utbedringstiltak av bygninger, bygningsdetaljer eller anlegg, som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til objektets opprinnelige, dokumenterte stil. 
 • innleie av spesialkompetanse innenfor bygningsvern/arkitektur/kulturhistorie. 
 • for å dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel. 

Arbeidet må utføres i henhold til antikvariske prinsipper: 

 • endringer gjøres slik at de i størst mulig grad er reversible 
 • beholder originale bygningsdeler  
 • dersom originale bygningsdeler må skiftes ut så skiftes kun det nødvendigste  
 • dokumenterer originale bygningsdeler for ettertiden (f.eks. legges på loft)  
 • ved tilbakeføring eller supplement lages gode kopier, dvs. bygningsdeler med identiske proporsjoner, detaljer, materialer og farger som de opprinnelige  
 • ved utbedringer tas utgangspunkt i det bestående objektet  
 • det er bedre å tilføye noe nytt enn å trekke fra noe gammelt 
 • for vinduer betyr kopi at de er identiske med de opprinnelige når det gjelder vindu- og glassformater, sprossen er gjennomgående og samme tykkelse, innfesting av glasset (kitt), hengsling, belistning som er høvlet 
   
  Ved vurdering av søknader prioritere tiltak som: 
 • bidrar til å oppfylle objektets forvaltningsmål beskrevet i kunnskapsgrunnlaget. 
 • har en positiv effekt knyttet til verdiskapning, som for eksempel kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier. 
 • bidrar til å nå kommunes politiske vedtak i kulturminneforvaltningen, og som ses i sammenheng med kommunens visjoner, mål og satsningsområder. 
 • reduserer fare for skade på objektet 
   
  Søknaden skal angi: 
  A: søkerens navn, adresse, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson. 
  B: informasjon om objektet og prosjektet det søkes tilskudd til. 
  C: prisoverslag på egeninnsats og/eller på utgifter. Kostnadsoverslag over arbeider og budsjett. 
  D: hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas. 
  E: tegninger og bilder 
  F: om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år. 
  G: om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket. 
   
  Ved tildeling om tilskudd 
  Dersom du mottar tilskudd, skal du: 
 • Bruke tilskuddet i samsvar med retningslinjene og vilkår for tilskudd. 
 • Informere kommunen om endringer av prosjektets økonomi og/eller utførelse underveis. Kommunen skal godkjenne endringer av prosjektet før tiltakene iverksettes. 

Søknaden sendes til postmottak@ahk.no,

eller Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Du kan også benytte e-Dialog.

Sist endret: 21.02.2023