PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til kulturvern og bevaring

Eier du et bygg eller anlegg av kulturhistorisk verdi som du ønsker å sette istand? Da har du mulighet til å søke om tilskudd.

Tilskuddsordninger

Kommunal søknadsordning: Søk om tilskudd til restaurering av objekter i privat eie som er nevnt i kunnskapsgrunnlaget i Plan for Kulturmiljøer 2021-2031.

Støtteordningen skal bidra til å dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel. 

Les mer om søknadsordningen her: Retningslinjer for tilskudd til restaurering av kulturminneobjekter i privat eie. 

Fylkeskommunale tilskudd til kulturminnevern: Det er mulig å søke fylkeskommunalt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av verneverdige og fredede bygninger. Tilskudd gis under forutsetning av at det gjøres etter antikvariske retningslinjer. 

Les mer om tilskuddsordningen på Viken fylkeskommune sine hjemmesider.

Kulturminnefondet: Norsk Kulturminnefond er en tilskuddsordning til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. 

Se Kulturminnefondets nettsider

Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen: Disse to stiftelsene gir støtte til tiltak innen kunst, kultur og kulturminner og stimulerer til fysisk aktivitet. 

Lenke til Gjensidigestiftelsen.

Lenke til Sparebankstiftelsen.

Veiledninger:  

Lenke til Akershus bygningsvernsenter  

Lenke til Bygg og bevar, gode råd for vedlikehold og istandsetting av eldre bygg.

 

  

Sist endret: 21.02.2023