PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Motorferdsel på is og snø

Motorferdsel på snødekt mark og på islagt vassdrag er som hovedregel forbudt. Med noen unntak for nytteformål. Hvis kjøringen ikke er unntatt i loven eller forskriften må du søke om tillatelse fra kommunen.

Regelverket tillater bruk av motorkjøretøy på vinterføre for en rekke nytteformål, uten at det er krav om søknad og skriftlig tillatelse fra kommunen. Disse er opplistet i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3. 

Eksempler på motorferdsel på snødekt og islagt og mark og vann du må søke om tillatelse til er;

 • iskjøring på innsjøer
 • brøyting og tilrettelegging av skøyteløyper
 • frakt av materialer og baggasje til og fra hytte
 • landing med sjøfly
 • transport til og fra hytte på grunn av helseutfordringer

Ved søknad om motorferdsel på islagt vann skal ivaretakelse av støynivå og støyforurensing for omgivelsene hensyntas i søknad og behandling av søknad.

All motorferdsel skal vektlegge sikkerhet, begrensning av støy, skadefri ferdsel og aktsomhet. e. Ved behandling av søknader kan tidligere oppførsel til søker vektlegges ved vurdering av ny søknad.

All motorferdsel i utmark, på vassdrag og sjøområder skal foregå i samtykke med grunneier. Søker plikter selv å skaffe grunneiers tillatelse.

Søk om dispensasjon (tillatelse) til motorferdsel i utmark og på vassdrag her

Husk å ta med dette i søknaden
 • Kart/tegning over trasé og/eller område eller strekningen du ønsker å kjøre
 • Ansvarlig(e) personer for sikkerhet og utøvelsen av aktiviteten
 • Tidsperioden du ønsker å kjøre (måned og år, osv.)
 • Hvorfor ønsker du å få dispensasjon til å drive med motorferdsel? Er det et «særlig behov» som ikke kan dekkes på andre måter?
 • Hvordan vil dere hensynta fugle- og dyreliv, støy og forurensning?
 • Hva slags type motorkjøretøy er det snakk om? (bensin/el, hestekrefter, osv.)
 • Har dere mulighet til å bruke kjøretøy med elmotor som støyer og forurenser mindre?

Kjøreseddel

Ved innvilgelse av dispensasjon til motorferdsel med firhjuling/ATV, snøscooter eller lignende på barmark eller islagt mark eller vann må det utfylles kjørebok per gang det kjøres.

Denne er tilgjengelig her;

Kjørebok motorferdsel i utmark og vassdrag.docx

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om motorferdsel kontakt

Epost; postmottak@ahk.no

Tlf; 63 85 25 00

Sist endret: 20.03.2024