PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konsesjonsplikt og boplikt

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt.

Det er nødvendig med konsesjon for å overta fast eiendom.

Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og eier- og bruksforhold som samfunnet er best tjent med.

Konsesjonsplikt

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon.

Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom som du overtar fra nære slektninger. Også andre forhold kan føre til at overdragelsen unntas konsesjonsplikt. 

Skal du søke om eller sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet? Gå inn her

Kriterier/Vilkår - konsesjon og boplikt

Landbrukseiendommer med boplikt er bebygde eiendommer hvor fulldyrket og overflatedyrket jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog.

Hvis du overtar en landbrukseiendom fra nære slektninger, får du fem års boplikt. Dette innebærer at du innen ett år fra overtakelsen må flytte til eiendommen og bor der i minst fem år.

Som bebygd eiendom regnes eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig.

Du må søke konsesjon hvis du ikke har tenkt å bo på eiendommen.

I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på:

  • hensynet til bosettingen i området
  • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning
  • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet
  • eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold

Din tilknytning til eiendommen og livssituasjon kan også ha betydning for vurderingen.

Pris for tjenesten

Du må betale et gebyr for behandlingen av søknader om konsesjon. Gebyret er på kr 5000,-. Landbruks- og matdepartementet fastsetter satsene.

Søknad og vedlegg

Søknad om konsesjon sendes til kommunen der eiendommen ligger.

Søke om konsesjon her

Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes.

Søknadsfrist

Fristen er fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen. 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen.

Deretter fattes det et begrunnet vedtak. 

Saksbehandlingstid

Vanlig saksbehandlingstid er minst tre uker. Saksbehandingstiden løper fra alle nødvendige saksopplysninger og -dokumenter har innkommet til kommunen. 

Klagemulighet

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Informasjon om klagerett medfølger vedtaket du får tilsendt.

Klagen sendes til kommunen for ny behandling. Klagen må inneholde vedtaket det klages på, årsak til klagen, ønsket endring og eventuelle andre opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen. 

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv (konsesjonsloven)

Forskrift

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Retningslinje

Konsesjon og boplikt (rundskriv) 2021

Kontakt

Fagansvarlig jordbruk Ole Torbjørn Eide

E-post: ole.torbjorn.eide@ahk.no

Telefon: 63 85 25 00

Sist endret: 30.08.2022