PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken.

Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei og riksvei, sender du søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Statens Vegvesen.

Kriterier/Vilkår

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere.

Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. 

Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Hvordan søke

Kommunen kan gi deg informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Ha med følgende i søknaden;

  • beskrivelse av tiltaket
  • adresse
  • situasjonskart der avkjørselen er inntegnet

Søknaden sendes til:

Aurskog-Høland kommune

Rådhusveien 3

1940 Bjørkelangen

E-post: postmottak@ahk.no  

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen.

Deretter fattes det et begrunnet vedtak. 

Saksbehandlingstid

Vanlig saksbehandlingstid er minst tre uker. Saksbehandingstiden løper fra alle nødvendige saksopplysninger og -dokumenter har innkommet til kommunen. 

Klagemulighet

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Informasjon om klagerett medfølger vedtaket du får tilsendt.

Klagen sendes til kommunen for ny behandling. Klagen må inneholde vedtaket det klages på, årsak til klagen, ønsket endring og eventuelle andre opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen. 

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan du klage  til Statsforvalteren.

Gjeldende lov og regelverk

Hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43 og § 13) med forskrifter.

Se ellers plan- og bygningsloven.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven):

Lov om vegar (veglova)

Forskrift

Forskrift om behandling av avkjørslesaker for riksveg

Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.

Kontakt

Enhet forvaltning

E-post: postmottak@ahk.no

Telefon: 63 85 25 00

Sist endret: 30.08.2022