PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Produksjons- og avløsertilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Formålet med produksjonstilskuddet er å styrke og jevne ut inntektene i jordbruksforetak samt fremme bestemte formål.

Søknad om produksjonstilskudd

Det er to søknadsomganger i året. Søknadsprosessen del 1 åpner 1. mars og søknadsprossessen del 2 åpner 1.oktober.

  • Husdyrprodusenter skal levere søknad både innen 15. mars (del 1 av søknaden) og innen 15. oktober (del 2 av søknaden).
  • Planteprodusenter skal bare levere søknad innen 15. oktober (del 2 av søknaden).

Avsløsertilskudd

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom med mer.

Avløsningen må organiseres som et arbeidsgiver-/ arbeidstakerforhold, men søkeren kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag eller en avløserring.

Avløsertilskuddet kan gis til å dekke faktiske utgifter.

Hvem kan søke?

Det er kun foretak og ikke privatpersoner som kan søke om produksjons- eller avløsertilskudd.

Vilkår for å kunne søke produksjons- og avløsertilskudd;

  • foretak må drive vanlig jordbruksproduksjon med husdyr- og/eller planteproduksjon
  • Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfrist 15.mars og 15.oktober
  • Når du har fått et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene må du kontakte kommunen for å få produsentnummer og få registrert driftsenteret ditt i Landbruksregisteret
Hvordan søker jeg?

Du søker elektronisk via Altinn. Ved unntakstilfeller kan du søke på papir. Les mer om utfylling av søknad på Landbruksdirektoratets sider.

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskriften danner grunnlaget for tildeling av produksjons- og avløsertilskudd. 

Forskrift om miljøplan er opphevet, men forskrift om gjødslingsplanlegging og forskrift om plantevernmidler gjelder fortsatt.

Forskrift om produksjonstilskudd § 11 sier at ved brudd på disse forskriftene skal tilskuddet avkortes.

Det er varslet fra Statforvalteren at kontroll av dette kan bli intensivert.

Det er viktig å ha oppdatert gjødslingsplan og at det føres sprøytejournal for all plantevernmiddelbruk på jordbruksareal som det søkes produksjonstilskudd på for å unngå avkorting i tilskuddet.

Kontakt

Landbrukskonsulent Ida Ødegaard Jenssen

E-post: ida.cecilie.odegaard.jenssen@ahk.no

Telefon: 45 72 08 75

Sist endret: 15.06.2023