PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesielle miljøtiltak (SMIL tilskudd)

I henhold til SMIL-forskriften er formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket først og fremst å redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Virkeområde - Hvem kan søke?

Tiltaket må gjennomføres på landbrukseiendommer som kan nyttes til jord og skogbruk.

Søknadsberettigede er foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom eller enhver som er registrert i enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av aktuelt tiltak.

Lag/foreninger kan også søke så lenge de er registrert i enhetsregisteret.

For mer informasjon og søknadsskjema se Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Vilkår for støtte

Tiltaket skal utføres i henhold til plan og tegninger. Tilskuddet utbetales etter godkjent regnskap. Ved brudd på vilkår kan tilskuddet inndras eller eventuelt kreves tilbakebetalt.

Saksgang, prosjektstart og utbetaling av tilskudd

Når søknaden er godkjent og innvilgningsbrev er mottatt, kan arbeidet igangsettes. Det kan etter forespørsel dispenseres fra oppstartstidspunkt ved behov.

Innvilget tilskudd utbetales etter anmodning fra søker, og det er mulig med delutbetaling av tilskuddet med inntil 75%. De siste 25 % kan utbetales når hele planen er utført, kontrollert og godkjent.

Egeninnsatsen godtgjøres i henhold til satser fastsatt årlig. Kommunen utarbeider årlig satser for kostnader som kan godkjennes.

Tilskuddet vil bli utbetalt etter anmodning fra søker til oppgitt kontonummer på søknadsskjema. 

Kommunen, Statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Riksrevisjonen kan foreta stikkprøvekontroll av tiltakene.

Klage

Alle vedtak gir klageadgang etter forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtak er mottatt. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken via kommunen.

Prioriteringer

Produksjonsfremmende tiltak prioriteres foran tiltak som ikke direkte berører produksjonen.

Prioritet 1:

Hydrotekniske tiltak.

Gjelder utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg. Vanlig grøfting omfattes ikke av ordningen. Aktuelle tiltak kan være:

  • kumdammer
  • nye nedløpskummer med utløpsgrøfter
  • oppdimensjonering av eksisterende avløp
  • reparasjon av koplingskummer
  • reparasjon av eldre rørgater og sikring av rørutløp.

Tilskudd for slike tiltak gis kun i forbindelse med hoveddrensledninger.

Tilskudd 50-70% av godkjent kostnadsoverslag.

Satser for maks kostnad som godkjennes som grunnlag for tilskuddsutbetaling for de enkelte tiltak fastsettes årlig.

Rensking av eksisterende åpne grøfter (ikke bekker) for å sikre utløp.

Det kreves forhåndsgodkjenning av kommunen. Satser for maks kostnad per meter som godkjennes for tilskuddsutbetaling fastsettes årlig.

 

Prioritet 2:

Utbedring og ekstraordinære tiltak i forbindelse med gjødsellager

For eksempel lagringsplass for tørrgjødsel/talle, oppsamlingskum for gjødsel fra skrapeareal i kaldtfjøs, utvidelse til 12 mnd lagringskapasitet slik at spredning kan foregå på "riktige" tidspunkt med mer.

Tilskudd gis kun til eksisterende gjødsellagre.

Tilskuddssats 20 - 50% av godkjent kostnadsoverslag.

Fangdammer og rensing av fangdammer (maks hvert 5. år).

Tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.

Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige bygninger gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting.

Eksempler på kulturminner er alle slags verneverdige bygninger på gårdstun og i inn og utmark, fra våningshus og driftsbygninger til smier, koier og kvernhus.

Arbeidet må utføres i henhold til godkjenning/tilrådning fra kulturminnemyndighet.

Tilskuddet kan bare gis til bygninger som har prioritet 1 i kulturminneplanen.

Tilskuddssats 30 - 50%.

Vedlikehold av eksisterende gårdsdammer.

Tilskudd 30 - 50% av godkjent kostnadsoverslag.

 

Kontakt

Fagansvarlig jordbruk Ole Torbjørn Eide

E-post:ole.torbjorn.eide@ahk.no

Telefon: 63 85 25 00

Sist endret: 14.12.2023