PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Traktor- og skogsbilveier

Ved all nybygging og ombygging av traktor- og skogsbilveier må det søkes godkjenning i kommunen. Det kan også gis tilskudd til ombygging og nybygging av skogsbilveier.

Traktor- og skogsbilveier

Ved all nybygging og ombygging av traktor- og skogsbilveier må det søkes godkjenning i kommunen. Det kan også gis tilskudd til ombygging og nybygging av skogsbilveier.

Ombygging innebærer at standarden på veien heves. Dette omfatter ikke ordinært veivedlikehold.

Det kan gis tilskudd til ombygging og nybygging av skogsbilveier. Før tilskuddssøknaden kan behandles må selve tiltaket (veibygging/ombygging) være omsøkt og godkjent av kommunen.

Frist for innsending av søknad om tilskudd er 30. april hvert år. Søknader sendt etter 30. april behandles fortløpende dersom det fortsatt er tilskuddsmidler tilgjengelig.

Under ser du hvordan du søker om godkjenning (både traktor- og skogsbilveier) og tilskudd (bare skogsbilveier).

Bygging av skogsbilvei. Veikropp utformes.

Hvordan søke

Du må søke om både godkjenning av bygging/ombygging og tilskudd til veibyggingen. Søknad om tilskudd må gjøres i god tid før arbeidet er planlagt utført. 

Søk om bygging/ombygging av landbruksvei her

Søk om tilskudd til veibygging her

Husk å ta med med vedlegg.

Det må utarbeides en byggeplan for skogsveien som skal godkjennes av kommunen og legges ved søknaden om tilskudd. Det må også utarbeides en lønnsomhetsberegning for veianlegget. I Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, skogkultur og miljøtiltak i skog for Aurskog-Høland kommune kan man lese mer om krav til tilskuddssøknad, prioritering av tilskudd mellom forskjellige anlegg, tilskuddsnivå m.m.

Ombygging eller nybygging skal tilfredsstille gjeldende krav som settes i Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse.

Skogsvei.no kan du finne mye informasjon om det meste knyttet til skogsbilveibygging, som økonomi, orgaisering og veilag, søknadsprosessen, veiplanleggere og mer.

Tilskuddsnivå og prioritering av skogsbilveier for tilskudd

Tilskuddsnivå:

  • Ombygging og nyanlegg av skogsbilvei (v.kl. 3 og 4)*, 20-40 %
  • Utbedring av "flaskehals" på skogsbilvei*, inntil 40 %
  • Avkjøringslomme fra offentlig vei (for opplasting av tømmer) inntil 50 %
  • Ombygging av bruer på skogsbilveier, 50 % (60 %)
  • Bruk av veiplanlegger (gjelder tiltak merket *), inntil 6 % ekstra 

Fastsetting av prosentsats for tilskudd

Det er flere faktorer som vurderes ved fastsettelse av prosentsats for tilskudd. Dette er blant annet størrelsen på produktivt skogareal i veiens dekninsområde, antall interessenter i veianlegget, anleggskostnad, lønnsomhet m.m.

Det ytes ekstratilskudd til bruk av godkjent vegplanlegger til planlegging og til prosjektoppfølging i skogen. Inntil 3 % til planlegging, inntil 3 % til oppfølging.

Mer informasjon kan leses i:

Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, skogkultur og miljøtiltak i skog for Aurskog-Høland kommune

Utbetaling av tilskudd

Når skogsbilveien er ferdigstilt og eventuelt underveis i byggeprosessen, må veiformann/skogeier fylle ut skjemaet LDIR-904 "Regnskapssammendrag for skogsveianlegg" for å få tilskuddet utbetalt.

Regnskapssammendrag, regnskap og bilag sendes kommunen. Minst 10 % av tilskuddet vil holdes tilbake til veianlegget er ferdiggodkjent av kommunen.

 

Kontakt

Lars Grasmo

Fagleder skogbruk

Tlf.: 92 09 21 76

E-post: lars.grasmo@ahk.no

Sist endret: 15.02.2024