PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vedtatte reguleringsplaner med klagemulighet

Godkjent reguleringsplan for Torvveien 2

Detaljreguleringsplan for Torvveien 2 ble godkjent av kommunestyret den 25.10.2023.

Detaljreguleringsplanen legger til rette for boligutvikling i Briskebyen, nord i Bjørkelangen sentrum. Det legges opp til etablering av to boligblokker på 4-5 etasjer, med en inntrukken 6. etasje i det ene bygget. Bebyggelsen som foreslås består av leiligheter og tilhørende infrastruktur, parkeringskjeller og utearealer. Det planlegges ca. 30 boenheter.

Vedtaket kan påklages innen fredag den 8. desember 2023.

Eventuelle klager kan sendes skriftlig som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN.

 

Tilhørende plandokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Illustrasjonsplan

Illustrasjon - sol/skygge

Støyrapport

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Områdestabilitetsvurdering

Redegjørelse for overvann

Overvannshåndtering trinn 1, 2 og 3

GOF-beregning og arealskisse

Teknisk rammeplann VVA

Ledningsplan VA

Veiplan

Normalprofiler

Referat fra oppstartsmøter

Varslingsbrev

Innspill til varslet oppstart a planarbeid

Notat kommentar varsling

Innsigelse og uttalelser ved offentlig ettersyn

Forslagsstillers kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn

Kartutsnitt - flomveianalyse for Bjørkelangen

Sist endret: 09.11.2023