PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matavfallskvern

Avløpsanleggene er bygget for å transportere og rense avløpsvann fra husholdninger og virksomheter, og slippe det rensede vannet ut i naturen.

De er ikke bygget for å ta hånd om søppel og avfall.

Vi oppfordrer leverandører og rørleggere til å bidra til gode miljømessige løsninger ved å ikke installere matavfallskverner som har avløp til offentlig nett.

Hvorfor er det forbudt?

Økt tilførsel av partikler og organisk stoff vil gi dårligere selvrensing og økt fare for tilstopping, luktproblemer og korrosjon - både på det private og offentlige ledningsnettet.

Bruk av avfallskvern gir økt utslipp av næringssalt og organisk materiale fra renseanleggene og fra overløp.

Avløpsrenseanleggene må oppdimensjoneres for å klare rensekrav. Dette medfører høyere anleggs- og driftskostnader og dermed høyere gebyrer.

Det er også fare for at annet kvernbart avfall enn matavfall tilføres avløpssystemet.

Spesielt er dette problematisk i forhold til miljøgifter.

Dagens regelverk

I følge Forurensningsforskriften § 15A-4 femte ledd, er påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og husholdning forbudt fra 1. januar 2007.

Ved brudd på regelverk

Ved overtredelse av Forurensningsforskriften kapittel 15A, kan du bli ilagt tvangsmulkt i medhold av Forurensningsloven § 73.

 

 

 

Kompostering av matavfall

 

Sist endret: 19.12.2019