PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vår kommune

Vår kommune Aurskog-Høland er en kommune i Viken fylke. En kommune bestående av mange tettsteder, åpne dalfører, skog og vann. Vi har et rikt og levende kulturliv, og aktive innbyggere. Hos oss er frivillighetene og dugnadsånden stor.

Kommunen ligger omkring de øvre delene av Haldenvassdraget. Den grenser mot Lillestrøm i vest, mot Sverige og Innlandet i øst, og Indre Østfold og Marker i sør.

Per 4. kvartal 2023 bor det 18.058 personer i Aurskog-Høland kommune, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og vi har 1173 hytter.​

Vi har seks tettsteder; Bjørkelangen, Aurskog, Løken, Hemnes, Rømskog og Setskog, hvor Bjørkelangen er kommunesentrum.​ Våre tettsteder er livskraftige lokalsamfunn.​

I Aurskog-Høland kommune kan du bo eller drive virksomhet i et stort felleskap sentralt på Østlandet - kun 60 minutter fra Oslo, Gardermoen og Sverige.​

En film om kommunen finner du her, på vår YouTube-kanal.

Åpne dalfører, skog og vann

Kommunen er 1144 km2 stor.​ Hvorav 1050 km2 er landareal og 91 km2 er ferskvannsareal. Landskapet består av forholdsvis åpne dalfører. ​De høyeste punktene ligger på cirka 400 meter over havet på åspartiene mellom dalførene.​

Kommunen har over 300 større og mindre vann. «De tusen sjøers kommune», med over 300 små og store vann. Vi har rundt 90 km2 ferskvann, det være seg elver, bekker og tjern og innsjøer, noe som tilsvarer 23 000 fotballbaner.​

Jakt, fiske og vår varierte natur lokker både nye innbyggere og turister.​ I

Aurskog-Høland har vi et stort naturmangfold, med mange forskjellige naturtyper og arter.​ Vi har et særskilt ansvar arealforvaltningen og for verdifulle truede arter som edelkreps, åkerrikse, solblom og insekter.​

Grønn kommune på flere måter

Vår kommune er en grønn kommune på flere måter. Ikke bare består vårt areale av store deler skog og mark, et av våre satsningsområder er «Grønt først», og vi arbeider for å bli enda grønnere. Det skal vi gjøre gjennom:​ ·   

 • Miljø- og klimamål​
 • Gjenvinning​
 • Økologisk mat og økologisk jordbruk​ 
 • Grønne byggeprosjekter​
 • Tilrettelegging for elbiler​
 • Bloggen Grønt hjørne
 • Bioenergi  

Alle blir ivaretatt

Ung eller gammel, vi har gode tjenestetilbud i alle livets faser. ​ 

 • 16 barnehager, full barnehagedekning, og helsestasjon for barn og unge.​
 • Sju grunnskoler, alle med SFO, tre ungdomsskoler og to videregående skoler.​
 • Fire sykehjem, team for psykisk helse og avhengighet, og boveiledertjeneste.​
 • Jobberiet gir tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring. ​ 
 • Kvalitet i tjenestetilbudene gjennom tverrfaglig samarbeid. 

Et rikt og levende kulturliv

Vi har mange engasjerte innbyggere og et rikt og levende kulturliv. ​I Frivillighetsregisteret er det registrert 150 frivillige enheter i kommunen. ​70-80 av disse søker årlig om kommunalt tilskudd. ​ Våre lag og foreninger har en god variasjon. Her kan du være med på alt fra kulturskole, motorsport, metalklubb og fritidsklubb til seniorklubb, teaterlag, modellflyklubb og korps. ​ Vi har også flere kultursaler.​

I vår kommune arrangeres det flere festivaler og store treff:

 • Aurskog-Høland rally​
 • Aurskogmarten​
 • Musikkfestivalen
 • Stuttreist & Himlaga​
 • Sammenfestivalen​
 • Tellfortell​
 • Setskog skøytefestival / padlefesti​val
 • Kørrefestival​  

Det er viktig for kommunen å støtte lokal sport, kultur og lokale arrangementer.

Engasjerte innbyggere

Dugnadsånden og frivillighetsarbeid står sterkt i kommunen.​ På Hemnes har de bygd en ny idrettshall på dugnad, på Løken har de bygd en aktivitetspark, og på Rømskog har de bygd et all idrettshus. ​

Så snart snøen kommer går løypemaskinene over hele kommunen og skihyttene er åpne i helgene hele vinteren.  ​

Folk engasjerer seg og stiller opp i lokalsamfunnene, men samler seg også om det som gagner hele kommunen. ​

Stolte av vår historie

Mange er engasjert i lokalhistorien, og i å fremme vår felles historie.​

Vi har et bygdetun som består av 15 bygninger fra hele kommunen. Den eldste er fra 1600-tallet og en husmorshage fra 1950-tallet. 

I tillegg har vi plasser som Aur prestegård​, Urskogfort​, Eidsverket​, Skogfinneplassen Mikkelrud, Kurøen​, Sootkanalen, Haldenvassdraget​, alle steder som er viktige plasser i vår historie. Vi har også Tertitten​, den gamle Urskog-Hølandsbanen, og bygdebøker med gårds- og slektshistorie i Aurskog-Høland.

En kommune i vekst

Innbyggertallet øker, samtidig som vi er en kommune i stor utvikling.​ Vi har de siste årene gjennomført flere byggeprosjekter som har utviklet vårt tjenestetilbud:​

 • Bjørkelangen skole med kultursal og kulturskole​ ·
 • Helsehuset ​
 • Svømmehall​
 • Myrvang: boliger og aktivitetssenter for funksjonshemmede
 • ​Barnehage på Løken​
 • Omsorgsboliger på Rømskog​  ​

​Prosjekter

Vi har mange spennende prosjekter på gang.

«Velferdsteknologi prosjektet», vi tar i bruk digitale hjelpemidler som gir økt trygghet, mer mobilitet, og flere muligheter for sosial deltagelse. Det skal styrke folks evne til å klare seg selv.​

«Digital innbygger prosjektet» vi tar i bruk enkle og sikre digitale tjenester. De skal forenkle kommunikasjonen, og bidra til at innbyggerne opplever oss som mer tilgjengelig gjennom digitale skjemaer, ny hjemmeside, informasjonsrobot, digihjelp for innbyggere, digital aktivitetskalender for lag og foreninger.

«Kommune 3.0 prosjektet» innbyggere og frivilligheten inkluderes inn i utviklingen av og som et supplement til kommunens tjenester. Skal det lykkes må vi praktiseres åpenhet og gi innbyggerne tillit. Vi må tørre å gå ut av vår vanlige ekspertrolle. Vi må gå fra å tilrettelegge og informere til å lytte til brukere og andre innbyggere, samt gi innflytelse. Vi har allerede mye godt kommune 3.0 arbeid i mange av tjenestene; sykehjemmenes støtteforeninger, frivillige som bidrar i språkcafeer og kulturvertene i KulturArena.

Næring

Vi har en næringskonsulent som følger opp bedrifter og stimulerer til nyetableringer. ​Det settes av områder til etablering av ny næringsvirksomhet i hele kommunen.​ Aurskog-Høland Utbyggingsselskap er eid av kommunen, og bidrar til etablering av næringsvirksomhet.​

De lokale sparebankene har et eget næringsfond som administreres av oss.​

Aurskog-Høland kommune er med i samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Det har etablererkontor.​  

Kommunesammenslåing

Aurskog-Høland består av de tidligere kommunene Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog, som ble sammenslått i 1966, og Rømskog, som ble slått sammen med Aurskog-Høland i 2020. Sammenslåingen med Rømskog var del av en landsomfattende kommunereform, og i tråd med kommunenes egen avtale fra 13. april 2016.

FOTO: Arne Løkken 

Sist endret: 18.04.2024