PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

4 850 000 til bredbånd

Kommunen har søkt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om midler og har nylig fått innvilget 4 850 000 kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få til dette, gir staten offentlig tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander.

Kommunedirektøren har kartlagt bredbåndsdekningen i Aurskog-Høland kommune og bestemt hvilke områder vi skal søke om midler til utbygging i.

– I år har vi søkt om tilskudd til utbygging i Klapputveien og Nyveien, sier Thomas Grønnerød-Hemmingby, enhetsleder næring.

I samarbeid med Viken fylkeskommune prioriteres områdene etter lønnsomhetsprinsippet. Dette betyr i praksis at de områdene med mest husstander prioriteres.

– Det er ikke match mellom områdene som er omsøkt og pengestøtten. Vi skal nå i dialog med Viken slik at vi kan bestemme mer presist hvilke områder som vil bli utbygd basert på støtten gitt, sier Grønnerød-Hemmingby.

Etter støtten er gitt setter Viken i gang med utlysning av anbud for utbygging. Når tilbyder er valgt, vil utbyggingen mest sannsynlig starte i 2021.

Utbyggingen i gang

I fjor fikk Aurskog-Høland kommune 3,2 millioner til utbygging av til sammen fire områder. 

  • Ekeberg og Killingmo
  • Lokshaug
  • Spillhaug
  • Holetoppen/Grasåsen  

I tillegg pågår utbygging for rundt 60 husstander nord i Rømskog. Denne utbyggingen er finansiert av to millioner kroner i Nkom-midler, som ble tildelt i 2018. – Viken fylkeskommune har lagt ut anbud på Doffin med svarfrist for tilbydere 2. november. Utbygging vil starte i 2021 Vi håper på gode tilbud slik at flere av våre innbyggere får tilgang til bredbåndstjenester, sier Thomas Grønnerød-Hemningby.

76 millioner til bredbånd i Viken

Viken fylkeskommune deler i 2020 ut 75,7 millioner kroner på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Totalt 20 kommuner og regioner i Viken får støtte til utbygging av bredbånd. Dette skal gi i bedre nettforbindelse for inntil 5000 husstander de kommende årene.

Aurskog-Høland kommune fikk 4 850 000 kroner, som er omtrent 6 prosent av potten.

nKoms kriterier 

  • Prosjektene som kan få støtte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd i områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere, det vil si hvite NGA områder. 
  • Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 30 Mbit/s nedlastningshastighet og 5 Mbit/s oppstrøms hastighet. 
  • Fylkeskommunen skal kartlegge om det foreligger kommersielle planer om utbygging i områder som er aktuelle for utbygging de kommende tre år gjennom offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel.
  • Fylkeskommunen prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og beslutter hvilke prosjekter som skal få statlig støtte i fylket. 
  • Fylkeskommunen har ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjektene skjer samlet og at utbygger som skal gjennomføre prosjektet utpekes etter en tilstrekkelig konkurransebasert utvelgelsesmetode i henhold til statsstøttereglene. 
  • Prosjektene som får støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd.

Stimulere til utbygging av bredbånd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for ordningen med statlig støtte over statsbudsjettet til utbygging av bredbånd. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av KMD i samråd med Nkom og den årlige dekningsundersøkelsen. Midlene anvendes etter nasjonale retningslinjer, som utarbeides årlig.

Hvert år får mange bredbånd gjennom kommersiell utbygging fra aktører. I områder hvor det ikke ligger til rette for utbygging på kommersielle vilkår, kan stat, fylkeskommune eller kommune gi offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd, etter gitte kriterier.   

Offentlig støtte er et virkemiddel for å stimulere til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur.

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Nkom har siden 2014 forvaltet den statlig tilskuddsordningen, populært kalt bredbåndstøtteordningen eller Nkom-midler. 

Les mer om Nkom-midlene her. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 24.11.2020