PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsrapport: – Ser fremover sammen

Årsrapport for 2019 er nå klar. Den gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Her kan du blant annet lese om byggingen av Myrvang, Bjørkebadets første driftsår, ny Løken barnehage, bygging av omsorgsboliger på Rømskog og dreiningsprosjekt i eldreomsorgen. 2019 var dessuten preget av at to kommuner skulle bli til en.

– 2019 var et år preget av mye godt samarbeid. Kommunereformarbeidet har i 2019 vært meget ressurs- og arbeidskrevende, men vi klarte å gjennomføre 95% av alle delprosjektene og tiltakene som var planlagt, og alle de kritiske oppgavene. I året som gikk har det vært fullt fokus på implementering og gjennomføring av delprosjektene og til sammen nesten 500 aktiviteter. Nå ser vi fremover sammen, sier kommunedirektør Inger Hegna i Aurskog-Høland kommune.

Årsrapporten gir et helhetlig bilde av kommunens samlede virksomhet og regnskap for året som gikk. Rapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og den sier også noe om hvilke utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover.

Digital hverdag

– Aurskog-Høland kommune står fortsatt foran flere utfordringer i årene som kommer. For å kunne møte en slik utvikling, er det avgjørende at kommunen evner å dreie og endre både organisasjonen og tjenestene innenfor flere områder, og at vi har fokus på de mulighetene som en mer digital hverdag vil gi for både oss som jobber i kommunen, og for våre brukere og innbyggere, sier Hegna.

Kommunedirektøren mener kommunen må fortsette å tenke nytt i årene som kommer.

– Vår evne til å utvikle, involvere og samhandle med interne og eksterne interessenter blir avgjørende for å skape et robust og godt lokalsamfunn i dag og for fremtiden. Gjennom felles møtearenaer vil vi sikre samhandling og samskaping både innenfor og utenfor kommunen, sier Hegna.

Noen viktige hendelser i 2019

  • Myrvang bolig, avlastning og aktivitetshus åpnet offisielt dørene i 2020, men byggene ble ferdigstilt senhøsten 2019. De første beboerne flyttet inn, og andre brukere fikk tilgang til bygget fra januar 2020.
  • Bygging av Løken barnehage er godt i gang og barnehagen vil stå ferdig og forhåpentligvis kunne tas i bruk fra barnehagestart sommer/høsten 2020.
  • Ombygging av Rømskog sykehjem til omsorgsboliger ble påbegynt i 2019, og skal stå ferdig på slutten av 2020. Her vil det komme 13 omsorgsleiligheter og beboere som kan ta disse i bruk.
  • Det er iverksatt et administrativt dreiningsprosjekt innenfor eldreomsorgen, der målsettingen er å dreie ressursbruken fra tilbud øverst i innsatstrappen til flere ulike tilbud lavt i innsatstrappen.
  • Prosjektinitiativ og videre administrativ behandling av ny skole og barnehage nord i kommunen er igangsatt, og det er lagt opp til politisk behandling våren 2020.
  • Hverdagsrehabilitering startet i 2017, og nå har nesten 200 personer fått opptrening i dagliglivets gjøremål i sitt eget hjem og nærmiljø.
  • Foreldreundersøkelse i barnehage viser at foreldrene i stor grad er fornøyd med barnehagetilbudet i kommunen. 98 % av alle som har svart mener barna trives, og 95 % mener barnehagen bidrar til barns utvikling.
  • Elevundersøkelsen viser en bedring innen variert og praktisk opplæring, at elevene opplever mestring, at de har et trygt skolemiljø, generell god trivsel og at elevene opplever støtte fra lærerne.
  • Bjørkebadet har vært i drift i over et år og evaluering av tilbudet er gjennomført. Det er mange fornøyde brukere, både skoleelever og andre besøkende, som gjennom dette tilbudet kan trene på svømmeferdigheter og bedre egen helse.

Bedre enn budsjett

Årsregnskapet i Aurskog-Høland kommune viser et netto driftsresultat på 26,3 millioner kroner, noe som utgjør 2,1 prosent av driftsinntektene.

– Sett i relasjon til handlingsregelen på 2,0-2,5 prosent er netto driftsresultat tilfredsstillende - og bedre enn forventet i tertialrapportene og nesten 20 millioner kroner bedre enn budsjett. For å gi et riktigere bilde av det reelle driftsnivået, viser regnskapet et netto driftsresultat på 37,4 millioner kroner (3,0 prosent) korrigert for kommunereformmidler, sier økonomisjef John-Ivar Udnesseter.

Merinntekter i skatt og rammetilskudd er en viktig enkeltfaktor bak et bedre regnskapsresultat enn forventet i tillegg til en meget god håndtering av driften i et krevende år. Regnskapet viser en merinntekt på 16,4 millioner kroner i skatt og rammetilskudd.

– Investeringene utgjør 140,8 millioner kroner. Likviditeten er god, og reflekterer resultatutviklingen de siste årene ved at fondssituasjonen er gradvis styrket, sier Udnesseter.

Årsregnskapet for Rømskog kommune viser et negativt netto driftsresultat på 0,4 millioner kroner (-0,5 %). Det er litt svakere enn forventet, men betydelig bedre enn i 2018.

Politisk behandling

Årsrapporten skal nå til politisk behandling. Den vil bli presentert først i rådene og utvalgene i slutten av april, deretter i formannskapsmøte 4. mai, og til slutt i kommunestyret 13. mai.

– Jeg vil takke alle medarbeidere, folkevalgte, ledere, frivillige, lag og foreninger, næringsliv, ildsjeler og alle andre innbyggere for en stor innsats for kommunen vår i året som har gått, sier Hegna.

Hovedfoto: Knut R. Søderstrøm

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020