PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aurskog-Høland på topp

Alle kommunene i Norge har de samme oppgavene, uavhengig av størrelse og antall innbyggere. Et utvalg har sett på i hvilken grad kommunene klarer å utføre alle de lovpålagte oppgavene de har ansvaret for. Aurskog-Høland havner på førsteplass blant alle landets kommuner, med 99 prosent.

– Dette er veldig hyggelig å se. Det viser at vi i Aurskog-Høland kommune klarer å prioritere og gi innbyggerne våre de tjenestene en kommune skal. Spesielt imponerende er det fordi Aurskog-Høland er en lav-inntektskommune sammenlignet med andre kommuner, sier ordfører Gudbrand Kvaal.

Kommunene har ansvar for et stort antall lovpålagte oppgaver, og de skal tilby likeverdige tjenester til innbyggerne sine, særlig gjelder dette velferdstjenester og grunnskoleopplæring. Uavhengig av innbyggertall, geografi eller økonomi, har alle kommuner det samme ansvaret. Dette kalles generalistkommuneprinsippet.

Stor variasjon

For å vurdere hvordan generalistkommunesystemet fungerer, har det offentlige utvalget valgt å se på i hvilken grad kommunene oppfyller lovkravene på ulike områder. Norske kommuner er svært forskjellige når det gjelder blant annet folketall, bosettingsmønstre, befolkningssammensetning og geografi.

Kartleggingen av lovoppfyllelse viser samlet en gjennomsnittlig lovoppfyllelse på litt over 80 prosent. Det er stor variasjon mellom kom­munene, og ingen kommuner oppfylte alle lovkravene, men Aurskog-Høland er altså best med 99 prosent. Utvalget har kartlagt hvordan generalistkom­muneprinsippet fungerer, for å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i kommunesystemet i fremtiden.

– Et flertall i utvalget anbefaler mer kommunesammenslutninger for at kommunene skal klare sine lovpålagte oppgaver bedre. Det er både store og små kommuner blant de beste, så det er en merkelig konklusjon, sier Kvaal.

Scorer høyest

– Det er gledelig at vi er den kommunen som scorer høyest på å løse de lovpålagte oppgavene. Det viser at vi arbeider på en god måte, samtidig som vi må være bevisste på at vi hele tiden må videreutvikle og fornye tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, slik at kommunen skal være et godt sted å leve, bo og arbeide i. Dette er en honnør til alle ansatte for den innsatsen som legges ned hver eneste dag, sier kommunedirektør Anne Kirsti Johnsen. 

Like tjenester

Generalistkommunesystemet skal sikre at alle innbyggere har samme demokratiske rettigheter gjennom lokale valg. Det skal også sørge for at lovgivningen gir de samme rammene for organisering og styring for alle kommuner.  

Det offentlige Generalistkommuneutvalget avleverte sin utredning av generalistkommuneprinsippet 29. mars 2023. Hovedkonklu­sjonen er at systemet bør videreføres, og utvalget anbefaler ikke oppgavedifferensiering som et tiltak for å løse utfordringene dagens kommuner står overfor. Utvalget anbefaler heller ikke å flytte oppgaveansvar bort fra alle kommuner over til fylkeskommunene eller staten. Du kan lese mer om anbefalingene her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.04.2023