PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Budsjett for fremtidens kommune

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 styrker og videreutvikler tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjør kommunen til et fortsatt godt sted å leve, bo og arbeide i.

– Vi presenterer et faglig og økonomisk ansvarlig budsjett frem til 2025. Budsjettet skal bidra til en tjenesteutvikling som sikrer at vi løser våre felles utfordringer og behov i årene som kommer. Vi foreslår nødvendige strukturelle grep slik at vi klarer å møte fremtidens utfordringer, og dreier innsatsen over til forebygging, sier kommunedirektør Inger Hegna.  

Her er kommunedirektørensforslag til økonomiplan 2021-2024.
 
Budsjettet legger opp til et netto driftsresultat på 2-2,5 prosent.  
 
– Det er en handlingsregel som er vedtatt av kommunestyret for å holde en forsvarlig drift over tid, og dette må administrasjonen være lojal mot. Vi igangsetter og planlegger flere store prosjekter i årene som kommer, blant annet ny brannstasjon på Løken, ny skole og barnehage nord i bygda, og nye omsorgsboliger, sier Hegna.  
 
Blant tiltakene som foreslås er inntektsgradert SFO, et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier som mangler nettverk, økning av helsesykepleiere i skolene, prosjektmidler for ny barnehage og skole på Aursmoen og forprosjekt på ungdommens hus, men også nedleggelse av Haneborg skole.  
 
– Vi skjønner at å legge ned en skole kan vekke sterke følelser hos noen, og at elever synes det kan være skummelt å begynne på en annen skole. Det er likevel viktig å være klar over at det også er mange fordeler. Elevene får et større faglig læringsmiljø, og også et større sosialt miljø. Vi skal bygge ny skole på Aursmoen, og bygget på Haneborg vil kreve et stort økonomisk løft dersom den skal opprettholdes, sier kommunedirektøren. 

Dreining av tjenesteområder

 I årene som kommer vil vi gjennomføre en dreining av flere tjenesteområder. For eldreomsorgen vil dette bety en stor satsing på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak. Nye løsninger vil bidra til at flere kan være selvhjulpne og leve hele livet hjemme. Vi vil også dreie flere av tjenestene mot det å styrke hjemmet og familiene.  
 
– Vi foreslår derfor å ta noen omfattende grep for å frigjøre penger til satsingsområdene våre; tidlig innsats slik at innbyggerne våre kan leve selvstendig og godt hele livet, sier Hegna. 

Videre behandling 

Økonomiplanen skal nå til politisk behandling. Budsjett og økonomiplan vil bli presentert først i utvalgene 16. november, deretter i formannskapsmøte 30. november, og i til slutt i kommunestyret 14. desember. Behandlingen i formannskap og kommunestyre filmes, slik at kan du følge debatten live på Kommune-TV.   
 
– Nå er det opp til oss politikere å ta de endelige beslutningene. Vi håper innbyggerne engasjerer seg, og kommer med sine meninger om fremtidens Aurskog-Høland, sier ordfører Gudbrand Kvaal.  

Forfatter: Alette Eldøy og Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020