PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Korona, tertialrapport og utbygging på Bjørkelangen

Mandag var det formannskapsmøte. Politikerne fikk en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Hvordan er smittetrykket, hvor mange vaksinedoser får vi i ukene som kommer, og hvem skal få dem? Du får oversikten her. Politikerne fikk presentert tertialrapport for andre halvår. Hvordan er pengene brukt så langt i år? Svaret får du her. Politikerne fikk dessuten presentert planene for utbygging i Torvveien på Bjørkelangen. Hele møtet ser du her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Utbygging på Bjørkelangen

Møtet startet med en presentasjon av planer for leilighetsbygg i Torvveien på Bjørkelangen, hvor bilverkstedet Importex holder til i dag. Kommunen er positiv til at det iverksettes reguleringsarbeid for fortetting på tomten, men forutsetter at prosjektet nedskaleres til konsentrert småhusbebyggelse som i større grad er tilpasset strøkets karakter. Kommunen mener dessuten at den eksisterende bygningen på tomta skal bevares av kulturminnehensyn.

Dette foreslås:

 • Initiativet legger opp til fortetting med leilighetsbebyggelse fordelt på to bygg på 4 og 5 etasjer, med parkeringskjeller under.
 • Foreløpige skisser viser cirka 33 nye boenheter.
 • Uteoppholdsarealer og grøntområder er skissert etablert på bakkeplan og på lokk over garasjeanlegget, samt takterrasse med gode solforhold.
 • Skissert utomhusareal på bakkeplan utgjør cirka 1000 m2 , og er forutsatt opparbeidet med miljøskapende beplantning og felles uteoppholdsareal tilrettelagt som sosial møteplass med aktivitets-/lekemulighet for både beboere og besøkende.
 • Parkering planlegges i parkeringskjeller, med plass til minimum 1,5 p-plass per boligenhet.

– Foreslått utnyttelse må kunne sies å medføre en radikal endring av omgivelsene. Planinitiativet det skal tas stilling til nå, må kunne sies å være i strid med intensjonen i gjeldende arealplaner for området, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Kommunedirektøren mener planene ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset områdets karakter, og vil bli et for voldsomt boligprosjekt i området, uten nødvendig sammenheng med annen tilsvarende bygningsstruktur. Den eksisterende bygningen har kulturminneverdi i seg selv og som del av bygningsmiljøet på Briskebyen. Kommunedirektørens samlede konklusjon er derfor å fraråde tilslutning til planinitiativet med blokkbebyggelse, men anbefale et planarbeid for fortetting av eiendommen med konsentrert småhusbebyggelse, mer i samsvar med strøkets karakter. Det var ikke politikerne enig i, og de var positive til planinitiativet. 

Hele diskusjonen, og en orientering om prosjektet, ser du her. For å se presentasjonen på projektor trykker du på knappen «Projektor» under bildet. 

Koronaoppdatering

Hvordan er smittetrykket, hvor mange vaksinedoser får vi i ukene som kommer, hvem skal få dem, og hvilket smittenivå er vi egentlig på? 15. juni er det 3 smittede i isolasjon i kommunen, og 31 nærkontakter i karantene. Det er gjennomført 9101 koronatester siden februar 2020. Til sammen har 319 personer testet positivt. Nå er det satt 9461 koronavaksiner i kommunen.

I formannskapet mandag fikk politikerne en orientering om koronasituasjonen i vår kommune, og du kan se den her.

Tertialrapport

Politikerne behandlet tertialrapport for 1. halvår 2021. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett 2021/Økonomiplan 2021-2024. Det rapporteres på følgende områder:

 • Overordnet status økonomi
 • Overordnet status personal
 • Kommunens tjenesteområder

Formannskapets diskusjon kan du se her. 

Andre saker 

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet

 • Plan for fremtidige utgivelser av Gårds og Slektshistorie for Høland og Setskog.
 • Klage på vedtak om veinavn - Jømmeråsen - skal det være Gjømmeråsen eller Jømmeråsen?
 • Tilskudd fra kommunalt ulvefond 2021 - hvem får støtte?
 • Tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i forbindelse med covid-19 og bruk av nytt tilskudd.

Hele møtet ser du her

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 21. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.06.2021