PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Pengebruk, barnehager og korona

Mandag var det kommunestyremøte. Her ble det diskusjon om tertialrapporten. Hvordan er pengene brukt så langt i år? Svaret får du her. I tillegg ble det debatt om bemanning i barnehagene, og om man bør vurdere private alternativer til ny kommunal barnehage på Aursmoen. Kommunestyret fikk dessuten orientering om koronasituasjonen. Møtet ble sendt direkte på kommune-TV, så du kan se debatten!

Det siste kommunestyret før sommeren gikk av stabelen mandag 21. juni, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her

Tertialrapport

Politikerne behandlet tertialrapport for 1. halvår 2021. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som ble vedtatt for resten av året. Sakspapirene kan du lese her

Tertialrapporten bygger på budsjett 2021/Økonomiplan 2021-2024. Det rapporteres på følgende områder:

 • Overordnet status økonomi
 • Overordnet status personal
 • Kommunens tjenesteområder

Hele debatten, og alle innspillene, ser du her.

Koronasituasjonen

Kommunestyret fikk en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Hvordan er smittetrykket, hvor mange vaksinedoser får vi i ukene som kommer, hvem skal få dem, og hvilket smittenivå er vi egentlig på?

Det kan du lese mer om her, og her kan du også se hele kommunedirektørens orientering.

Barnehagedebatt

Politikerne diskuterte bemanning i barnehagene i kommunen. Etter dagens regelverk om grunnbemanning i barnehage skal det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Samtidig er det krav om minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Grunnbemanningen består av årsverk assistenter, barne- og ungdomsarbeidere (BUA) og pedagogiske ledere som jobber direkte med barna innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Ettersom barnehagene har åpent lenger enn en arbeidsdag må de ansatte jobbe i en skiftordning for å dekke hele åpningstiden, noe som gir lavere bemanning morgen og ettermiddag. I tillegg må møter, pauser, foreldresamtaler, personaloppfølging og annet gjennomføres i løpet av dagen, noe som medfører at ansatte har ansvar for flere barn i perioder gjennom dagen.

Kommunedirektøren pekte på to alternativer i sin utredning: 

 • Under forutsetning av at sektoren tilføres ekstra lønnsmidler i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2022-25 anbefaler kommunedirektøren å innføre alternativ A: lokal bemanningsnorm med 5,5 barn per ansatt. Det vil utgjøre 8,7 flere årsverk assistent/BUA og vurderes til å gi best effekt. Forslaget vil tilsvare cirka 5 millioner kroner i økte lønnsutgifter per år for sektoren slik den er organisert i dag.
 • Eventuelt anbefales det å innføre alternativ B: økt assistent-/BUA-ressurs tilsvarende pedagogenes planleggingstid. Det vil utgjøre 5,2 flere årsverk og tilsvare cirka 3 millioner kroner i lønnsutgifter per år for sektoren slik den er organisert i dag.

Debatten rundt saken kan du se her.

På slutten av møtet ble det diskusjon om private alternativer til ny barnehage på Aursmoen.

I en interpellasjon kom Simen Solbakken (H) med forslag om å be administrasjonen vurdere private alternativer som et supplement til ny kommunal barnehage på Aursmoen. Hele debatten ser du ved å velge "Interpellasjon: Private alternativer til ny barnehage på Aursmoen".

Medvirkning

I tråd med kommunens planstrategi skal det utarbeides en strategi for innbyggermedvirkning. Som en forberedelse til dette nedsatte kommunestyret i 2020 et oppgaveutvalg bestående av folkevalgte og innbyggere. Oppgaveutvalget har utarbeidet sin rapport i tråd med mandatet for arbeidet:

 • Kartlegge og evaluere dagens medvirkningsordninger.
 • Foreslå hvordan innbyggere kan inkluderes mellom kommunevalgene slik at alle grupper i befolkningen gis like muligheter til å påvirke de politiske prosessene i kommunen.
 • Foreslå retning for, og prioritering av samhandlingsaktiviteter mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre aktuelle aktører.
 • Foreslå hvordan innbyggerne som brukere av tjenester kan være med på å påvirke og drive utviklingen av kommunens eksisterende og nye tjenester.

Kommunestyret fikk en orientering om arbeidet, og hvor viktig det er at innbyggere og brukere får si sin mening om kommunens arbeid og tjenester. Politikerne hadde bare godord å si om ordningen. Hele diskusjonen kan du se her. 

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene:

 • Beregning av skjenkegebyr for 2021
 • Priser på elevtilbud i kulturskolen skoleåret 2021/22
 • 2. gangsbehandling av planforslag for detaljregulering for omlegging av Ilebekkveien ved Mellom Ilebekk gård
 • Utredning av demensvennlig kommune
 • Regnbueflagg 28. juni - Aurskog-Høland kommune flagger

Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.06.2021