PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Sagtomta på Hemnes og utbygging på Aursmoen

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet nye leiligheter på Aursmoen. Hvordan skal sentrum se ut i årene som kommer? Forslaget kan du se her. Politikerne skal i tillegg behandle saker om koronakompensasjon for brukerne av kulturskolen, og sagtomta på Hemnes – blir det ja eller nei til boliger? Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Møtet går av stabelen i formannskapssalen på rådhuset mandag 19. april, og starter klokken 10.00. Saksliste finner du her.

Utbygging på Aursmoen

Politikerne skal behandle planer for Aurveien 70-74 på Aursmoen. Saken var først oppe til behandling i formannskapet i fjor. Planene avviker på flere områder fra reguleringsplanen for området, og politikerne ønsket en grundigere gjennomgang av planene. Området består i dag av et eldre næringsbygg, asfalterte flater som benyttes som kjørevei, gangforbindelser og parkering. Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for sentrumsutvikling og oppføring av leilighetsbebyggelse på Aursmoen.

Dette foreslås

  • Det planlegges to leilighetsbygg med varierende etasjehøyder på 6 etasjer.
  • Bebyggelsen er knyttet sammen med underliggende garasjeanlegg.
  • Uteoppholdsareal/grøntområde vil bli etablert på lokk over garasjeanlegget.
  • Planen vil gi 50 nye boenheter på Aursmoen.
  • Etablering av torg.
  • Etablering av næring og kontorlokaler i 2. etasje.
  • Boliger kan tillates i nedre etasje inn mot gårdsrom.

– Planforslaget vurderes å legge til rette for en positiv utvikling av et viktig sentrumsområde i kommunen. Det vil bidra til en utvikling av Aursmoen sentrum som vil skape nye attraktive bomiljøer, bidra til flyttekjeder hvor eneboliger i Aurskog-området frigjøres til familier på boligjakt – hvilket gir grunnlag for eksisterende og nytt tjenestetilbud, samt gir mindre press på nedbygging av LNF‐områder, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremstillingen.

Området består i dag av et eldre næringsbygg, asfalterte flater som benyttes som kjørevei, gangforbindelser og parkering. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for sentrumsutvikling ved å tilrettelegge for kombinert nærings- og boligbebyggelse.

Hele saken, og planene på Aursmoen, kan du lese her.  

Sagtomta på Hemnes

Politikerne skal i tillegg behandle sak om boliger på sagtomta på Hemnes. Utbygger ønsker å bygge 12 boliger på tomta, men kommunen mener grunnforholdene er for dårlige. Planområdet består i dag av en blanding av skog, dyrka mark og åpen jorddekt fastmark. På eiendommen har det tidligere vært drevet sagbruk. Avstanden til skolen er cirka 500 meter, og til butikksenteret er det cirka 1000 meter. Planområdet ligger i nærheten av skog med stier som gir gode turmuligheter. Innenfor planområdet er intensjonen å legge til rette for bygging av 12 kjedede boliger med garasjer. Det skal opparbeides lekeplass med benker. Mellom Linna og bebyggelsen skal det plantes trær tilsvarende som på motsatt side av Linna.

Planområdet, som i tidligere kommuneplan var avsatt til næringsområde, ble i kommunedirektørens forslag til kommuneplanen for 2018-2028 foreslått omdisponert til LNF-formål, med bakgrunn i at tomten har dårlige grunnforhold. Under den politiske behandlingen ble det mot kommunedirektørens anbefaling i stedet besluttet å omdisponere deler av området til boligformål. Kommunedirektøren mener at planforslaget bør avvises, på grunn av tomtens dårlige grunnforhold og funn av helsefarlige og eksplosive gasser

– Det er viktig å lytte til nasjonale myndigheters klare anbefalinger og ikke utsette fremtidige beboere for helse- og miljømessige belastninger eller bekymringer. Selv med gjennomføring av flere undersøkelser og faglige vurderinger vil det fortsatt være stor usikkerhet om de avbøtende tiltakene vil være tilstrekkelige og fungere optimalt, skriver kommunedirektøren i sitt saksforslag.

Kommunedirektøren anbefaler derfor formannskapet å avvise planforslaget i sin helhet, jf. miljødirektoratets fraråding i veilederen, hvor de skriver: «Vi anbefaler ikke å bygge boliger, eller sosial infrastruktur (barnehager, skoler og helse- og velferdsbygg) eller næringsbygg (for eksempel kontorer, industri, lager) på nedlagte deponier hvor det er gassdannelse …»

Hva politikerne bestemmer kan du se mandag.

Andre saker

Formannskapet skal i tillegg behandle blant annet disse sakene:

Se hele møtet live fra klokken 10.00 mandag 19. april her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 10. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 20.04.2021