PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Årsrapport, veinavn og budsjettoverskudd

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står årsrapporten for 2020. Hva var de viktigste hendelsene i året som gikk, hvordan påvirket koronasituasjonen vår kommune, og hvordan taklet vi det? Svaret får du her. Politikerne skal i tillegg behandle saker om veinavn, og hvordan regnskapsoverskuddet skal brukes. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Møtet går av stabelen mandag 3. mai. Merk at møtet starter etter Valgstyrets møte, som starter klokken 10.00. Formannskapets møte starter etter valgstyrets møteMøteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Året som gikk

Politikerne får en orientering om årsrapporten for 2020. Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens resultater og regnskap. Rapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og den sier også noe om hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 69,3 millioner kroner, noe som tilsvarer 5,0 prosent. Sett i relasjon til handlingsregelen på 2,0-2,5 prosent er netto driftsresultat vesentlig bedre enn forventet. Dette er 41,7 millioner kroner bedre enn budsjett. Resultatet er imidlertid preget av engangsposter og ekstraordinære forhold. For å gi et riktigere bilde av det reelle driftsnivået, viser regnskapet et korrigert netto driftsresultat etter netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond på 38 millioner kroner (2,8 prosent).

– 2020 var det første driftsåret i den nye kommunen. Driften i 2019 var på et nøkternt nivå i begge kommunene, og inngangen til 2020 var økonomisk god. Den nye kommunen mottok 22,3 millioner kroner i kommunereformstøtte, som var en engangsinntekt i 2020 som utløses første året etter kommunesammenslåing. Ny organisering ble iverksatt fra 1. januar samtidig med en rekke strategiske prosjekter. En vellykket kommunesammenslåingsprosess er en viktig del av det gode driftsresultatet, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Koronapandemien preget 2020. Pandemien har ført til mye usikkerhet, også økonomisk. Det var vanskelig å få tidlig og full innsikt i hvor mye staten ville kompensere av lavere skatteinntekter og reelle kostnader i pandemien.

– Høy prioritet på å benytte egne ressurser så langt det er mulig, både for å minimere de kortsiktige kostnadene og for ikke å komme i en enda mer krevende økonomisk situasjon gjennom året, har bidratt til det gode resultatet, sier Hegna. 

Koronapandemien har gitt kommunen økt økonomisk tilskudd fra staten, reduksjon i skatteinngangen har vært mindre enn antatt, og har videre ført til lavere utgifter til lønnsoppgjøret og der igjennom pensjonskostnader. Pandemien har i tillegg ført til et mindreforbruk i sektorene og stab/støtte. At antall registrerte smittede og døde har vært lavt i vår kommune er også av betydning i det store bildet.

Viktige hendelser i 2020

  • Det var det første driftsåret i den nye kommunen.
  • Kommunen var fra mars og ut 2020 preget av koronasituasjonen.
  • Våren 2020 hadde Hemnes sykehjem et større koronautbrudd. Dette ble håndtert svært godt av ledelse og ansatte, og tiltak ble satt inn tidlig slik at utbruddet ble begrenset.
  • Løken barnehage åpnet i nye, tidsriktige lokaler.
  • Myrvang åpnet med tjenester innen bolig, dagaktiviteter og fritidstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Enheten Kommunalteknisk drift ble i 2020 tildelt pris for årets vannkommune av Norsk vann. Kommunen ble tildelt prisen fordi de gjennom målrettet arbeid i mange år har oppnådd svært gode og bærekraftige vann- og avløpstjenester.
  • Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, samt overordnet beredskapsplan, er levert og vedtatt av kommunestyret. 
  • I høst hadde kommunen gleden av å være vertskap for kronprins Haakon Magnus, som gikk Flyktningeruta gjennom kommunen.

Les mer om året som gikk i vår kommune. Årsrapporten finner du her. 

Veinavn på Bjørkelangen

Politikerne skal i tillegg behandle fastsettelse av veinavn for planlagt utbyggingsområde ved Borgenfeltet på Bjørkelangen. I forbindelse med planlagt utvikling av eiendommen som i dag har adressen Bakkeveien 10 på Borgenfeltet på Bjørkelangen, er det funnet hensiktsmessig å fastsette eget veinavn til veistrekningen inn til området. Historielaget og utbygger av området er invitert til å fremme forslag til veinavn på veistrekningen.

Høland historielag foreslo etter dette at veistrekningen tildeles adressenavnet Jømmeråsen.

– Jømmeråsen ligger i bakkant av utbyggingsområde. Navnet framgår ikke på kartportalen, men er et navn som er godt kjent av lokalbefolkningen. På denne måten vil vi ivareta en navnetradisjon som også er en del av vår lokale kulturhistorie. Forslag til veinavn fremmes i samarbeid med lokalkjente i dette nabolaget, sier historielaget i sin begrunnelse.

Historielagets forslag er oversendt Språkrådets stedsnavntjeneste, som vurderer at korrekt skrivemåte av stedsnavnet er Gjømmeråsen med stum G, ettersom forleddet «Jømmer» antas å komme fra lokal uttale av ordet «Gimber» - som er en ung sau eller ungt rådyr.

Hva tenker du om forslaget? Hva formannskapet mener om saken kan du se direkte her

Andre saker

Formannskapet skal i tillegg behandle saker om budsjettjustering 2021 og disponering av regnskapsoverskudd 2020, utbyggingsavtale for Aurveien 70-74 på Aursmoen, og eierstrategi i interkommunale selskap.

Hele sakslisten finner du her

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 10. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.05.2021