PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utbygging på Aursmoen, Festningsåsen, og koronakompensasjon

Blir det rekkehus eller eneboliger i Festningsåsen, hvordan blir utbyggingen i Aursmoen sentrum, og hvordan bør boligbyggingen i vår kommune gjøres fremover? Mandag skal politikerne behandle utbygging i Festningsåsen, Aursmoen sentrum og boligsosial handlingsplan. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, så du kan følge sakene live her!

Møtet går av stabelen mandag 6. september klokken 11.00. Merk møtetidspunktet. Politikerne skal på befaring på Himdalen deponi før møtet. Bakke AS presenterer Aurheim klokken 13.00. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Kjedehus i Festningsåsen

Politikerne skal behandle en dispensasjonssøknad for det nye feltet i Festningsåsen. Søker ønsker å sette opp 14 kjedehus, fordelt på sju par, i et område som er satt av til frittliggende småhusbebyggelse. Området er i gjeldende plan avsatt til fem nye boligeiendommer for frittliggende
småhusbebyggelse (eneboliger og horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger).

Kommunedirektøren anbefaler å innvilge dispensasjonssøknaden.

Politikerne i Aurskog-Høland skal ta stilling til dispensasjonssøknaden 6. september, og du kan se hva de vedtar her.

Utbygging på Aursmoen

Det blir i tillegg annengangsbehandling av planforslag for Aurveien 70-74. Området består i dag av et eldre næringsbygg, asfalterte flater som benyttes som kjørevei, gangforbindelser og parkering. Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for sentrumsutvikling og oppføring av leilighetsbebyggelse på Aursmoen. 

– Foreliggende planforslag vurderes å legge til rette for en positiv utvikling av et viktig sentrumsområde i kommunen. Planområdet har en rekke egenskaper som tilsier at en høy utnyttelsesgrad er fornuftig. Gangavstand til ulike forretninger i sentrumsområdet, kort vei til skole, barnehage og bussholdeplass og trygge gang- og sykkelveiforbindelser, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.  

Planforslaget legger opp til et grønt gårdsrom, et gatetun i nord som kan benyttes til ulike typer arrangementer, og næringslokaler ut mot gateplan som kan bidra til å skape et levende gatemiljø.

Hele saken, og planene på Aursmoen, og hva politikerne vedtar, kan du se her.

Kommunal koronakompensasjon

Formannskapet skal i tillegg behandle en kompensasjonsordning som skal hjelpe næringsdrivende i Aurskog-Høland kommune. Ordningen skal hjelpe alle typer virksomheter som har mistet inntekter i forbindelse med koronapandemien, og som ikke dekkes av andre støtteordninger.

– Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Hva poltikerne bestemmer kan du se her.

Boligsosial handlingsplan

Politikerne skal i tillegg se på boligsosial handlingsplan. Kommunens boligsosiale strategi bygger på den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken. Noen tiltak kan utføres uten økonomisk tilskudd, men andre forutsetter at det settes av midler til gjennomføring. Sistnevnte blir del av økonomiplanarbeidet.

– Boligsosial strategi har som mål at alle skal kunne skaffe seg, og beholde en egnet bolig. De som ikke klarer det selv, skal få hjelp til det. Boligsosial strategi er en tverrsektoriell strategi og krever innsats fra blant annet ressurser innenfor folkehelsearbeid, eiendomsforvaltning, næringsutvikling og helsetjenester. Disse tjenesteområdene har vært med i utarbeidelsen av boligsosial strategi, skriver kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Det foreslås en åpen høring der dokumentet blir lagt ut på kommunens nettside samt sendes overordnede myndigheter og andre aktuelle aktører, interesseorganisasjoner, samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner. Du kan se sakene direkte her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 04.09.2021