PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se hva som skjedde i formannskapet

Mandag var det møte i formannskapet. Der behandlet politikerne blant annet saker om krisepakke til kommunale bygg, plan for mangfold, inkludering og likestilling, og nye båtplasser på Setten. Politikerne fikk i tillegg orientering om Engehaget omsorgsboliger, Myrvang og koronasituasjonen. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak her.

Formannskapsmøtet ble streamet på Kommune-TV.

  • Hele møtet kan du se her. Dersom det er en spesiell sak du vil se kan du klikke i sakslisten til venstre for bildet for å velge hvilken sak du vil se. Vi anbefaler at du bruker Chrome som nettleser for best resultat. Saksdokumentene finner du her. 

Krisepakke kommunale bygg

Kommunen har fått tilsagn om 7,8 millioner kroner fra regjeringens krisepakke til vedlikehold og oppgradering av bygg. Det tas sikte på å spre midlene over mange små prosjekter fordelt på ulike steder og bygg i kommunen. Midlene vil gå til vedlikeholdstiltak som ligger utenfor det ordinære vedlikeholdsbudsjettet.

– Eksempler på tiltak er utskiftning av ventilasjonsanlegg, utbedring av tak, utskifting av råteskadet kledning og maling av fasader, rehabilitering av heis, midler til utbedringer av lokstall på Skullerud samt rehabilitering av garderober og dusjanlegg. Tiltakene vil gjennomføres i kommunale bygg lokalisert i hele kommunen. Jeg kan love dere at det er nyttige prosjekter, sier kommunedirektøren.  

Politikerne i formannskapet hadde flere tanker om hvordan midlene burde disponeres. En del av politikerne tok til orde for å sette av midler til vedlikehold på Setskog kirke. Steinar Ottesen (Ap) ønsket i tillegg å sette fokus på kommunens svømmebasseng.

– Vi har fire svømmebasseng i kommunen. Ikke bare på Bjørkelangen, men også på Løken, Hemnes og Aurskog. Det er viktig å ta vare på disse andre tre. Jeg vil gjerne at vi kan se på at noen av pengene kunne ha gått til det, sier Ottesen.

Et samlet formannskap ble til slutt enige om følgende prioritering: Setskog kirkes behov for maling og rehabilitering av vinduer skal prioriteres ved bruk av disse midlene. Det er et mål at midlene brukes til tiltak/prosjekter rundt om i hele kommunen. Hele diskusjonen, og alle forslagene, kan du se her.

Mangfold, inkludering og likestilling

Politikerne behandlet dessuten planprogram for kommunedelplan mangfold, inkludering og likestilling. Kommunedelplanen vil løfte hvordan likestilling gjennom likeverd, like muligheter og like rettigheter kan fremmes for alle innbyggere i kommunen, samt forhindre diskriminering. Planen med tilhørende tiltak skal bidra til å skape inkluderende fellesskap uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, sosial bakgrunn, funksjonsevne, religion/livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

– Dette planprogrammet var solid. Det har kommet en god del høringsinnspill, og jeg vil gjerne berømme at alle disse er blitt fulgt opp, og vurdert, på en god måte, det er veldig fint å se. Det er fint at det skal være med en politisk representant i referansegruppen. Vi i opposisjonen vil gjerne foreslå Elias Halvorsrud (SV), sa Turid Dahlum Nilsen (Ap).

Posisjonen foreslo Arnfinn Wennemo (KrF) som politisk representant. Wennemo fikk flertall. Hele diskusjonen kan du se her.

Bryggeanlegg ved Setten

Formannskapet behandlet i tillegg reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten Hyttepark. Området ligger på nordsiden av Kvetangen i Setten og vest for Setskog hyttepark. Området ønskes regulert til småbåtanlegg og uthus/naust/badehus. Planforslaget legger opp til at det vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker. I tilknytning til bryggeanlegget skal det ikke opparbeides teknisk infrastruktur slik som vann og avløpsanlegg. Det legges heller ikke opp til serviceanlegg for båter i tilknytning til bryggeanlegget. Eksisterende stier skal benyttes som adkomst til området.

– Jeg synes det er fornuftig å samle det til ett bryggeanlegg. Jeg kommer til å støtte dette, sier Randi Ransberg (Ap).

Det var resten av formannskapet enig i. Hele behandlingen kan du se her.

Andre saker

Politikerne behandlet i tillegg saker om tillatelse til bruk av båt med elektrisk motor i innsjøer august-oktober 2020søknad om tillatelse til bruk av helikopter og motorbåt i forbindelse med restaurering av Kjellehyttaendringer i valglovgivningen, reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, og valg av forliksråd og møtefullmektiger. Hele møtet sak for sak ser du her.

Politikerne fikk i tillegg orientering om arbeidet med Engehaget omsorgsboliger på Rømskog, Myrvang, og status rundt koronasituasjonen i Aurskog-Høland kommune. Disse kan du se ved å trykke på «orienteringssaker».

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 7. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.09.2020