PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Debatt om skolenes framtid

Hvilke skoler skal vi ha i årene som kommer? Bør ungdomsskolen være på Hemnes eller på Løken? Bør Haneborg skole legges ned? Mandag var det møte i formannskapet. Det ble debatt om ny barnehage- og skolebruksplan. Her ser du hva som foreslås punkt for punkt, og hva politikerne mener om saken. Politikerne fikk også informasjon om ny barnehage og skole på Aurskog. Hvor dyrt blir det, og skal man bygge svømmebasseng? Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen mandag 5. september. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Se orienteringene på projektor

Det var mange store saker som ble diskutert i mandagens møte. Dersom du ønsker å se power point-presentasjonene i sakene, trykker du på knappen «projektor» under bildet.

Framtidens skoler og barnehager

Formannskapet behandle barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune 2024-2031. Planen skal gi barn og elever gode, fremtidsrettede pedagogiske tilbud i nye eller oppgraderte, tidsriktige lokaler som er tilpasset kapasitetsbehovet i de ulike områdene i kommunen. Den skal sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn.  

– Denne saken har hatt mange interessante uttalelser. Jeg tror vi kom godt over 100 innspill. Det har vært stort engasjement mange steder, det har vært folkemøter, det har vært veldig mye. Denne saken har vekket veldig stort engasjement hos veldig mange, og veldig mange har ønsket å si noe, sier ordfører Gudbrand Kvaal (Sp).

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune, Laila Durrani, orienterte formannskapet om planforslaget. Du kan se hele hennes orientering her (velg sak 97/22 Barnehage og skolebruksplan). Dersom du ønsker å se power point-presentasjonen trykker du på knappen «projektor» under bildet.

– Totalt er det god kapasitet ved barnehagene og skolene i kommunen, men den er veldig ujevnt fordelt både i områder og mellom skolekretser. Det er store kapasitetsutfordringer på Bjørkelangen, som også står foran en betydelig boligvekst de neste årene. Samtidig er det en overkapasitet på de andre skolene og kommunale barnehagene i kommunen, sier kommunedirektøren i sin saksframstilling.

Her er noen av punktene som drøftes:

 • Det vil ikke vil lønne seg å bygge om om Haneborg, Setskog eller Bråte til moderne standard. Det vil lønne seg å rive disse skolene og bygge nytt, hvis man vil ha moderne skoleanlegg for elevene i ulike deler av kommunen. Haneborg skole foreslås imidlertid nedlagt.
 • Ungdomstrinnet ved Bråte skole foreslås flyttes til Løken.
 • Bjørkelangen skole trenger ingen ombygging. Det er et fullt ut funksjonelt og moderne skoleanlegg. Skolen må imidlertid utvides for å ta imot forventet antall elever i barneskolen.
 • Rømskog skole må bygges om og utvides. Videre bruk av Rømskog skole innebærer sanering og nybygg. I estimatet i planen er det tatt med ombygging/oppgradering av gymsal/garderober og SFO. Disse lokalene er utenfor, og av nyere dato enn eksisterende skolebygg, så vi forutsetter at kostnadene til oppgradering av disse kan utsettes inntil videre.
 • Løken skole trenger en utvidelse av arealet på 1362 m2 for å tilfredsstille moderne standard, og det er behov for en moderat oppgradering av eksisterende bygg. 

Politikerne i formannskapet tok til orde for å beholde dagens skolestruktur. Hele debatten ser du her.

Planen legger frem 3 alternativer

Alternativ 0 

 • Beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag.
 • Alternativet er å oppruste dagens anlegg, slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift.

Alternativ 1

 • Festningsåsen barnehage beholdes som i dag.
 • Burholtoppen barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få barnehageplasser på Bjørkelangen.
 • Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal.
 • Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta.
 • Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken, og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens ønskede ungdomsskolestruktur beholdes.
 • Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen skole.
 • På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall, legges Setskog skole og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag.

Alternativ 2

 • Inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg.
 • For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene slås sammen, og får nye lokaler på Setskog. Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. Å slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en. 

Kommunedirektøren anbefaler alternativ to som forslag til løsning for fremtidige skoler og barnehager i kommunen.

– Med grunnlag i befolkningsprognoser og nåværende bygningsmessig standard på barnehage- og skolelokalene vil alternativet gi en økonomisk og faglig forsvarlig og fremtidsrettet drift. Barn og elever vil få pedagogiske tilbud i nye og/eller oppgraderte, tidsriktige lokaler. Setskog/Rømskog vil kunne beholde en sosial viktig institusjon for lokalsamfunnene i området, og som vil være felles for begge bygdene, sier kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Sakspapirer, plan og høringsuttalelser finner du her.

Dette mener politikerne

Politikerne i formannskapet talte for å beholde dagens skolestruktur som den er. Ordfører kommenterte vektleggingen av befolkningsprognosene som er brukt i planforslaget.

– Dette formannskapet har forsøkt å kjempe mot sentrale føringer ved å tillate bygging andre steder enn det overordnede myndigheter ønsker. Her skaper overordnet myndighet med sin arealpolitikk en form for sentralisering som ikke er i tråd med det dette formannskapet ønsker. Det gjør slike befolkningsprognoser litt vanskelige å forholde seg til, sier Kvaal.

Høyres Simen Solbakken stilte spørsmål ved om det er til barnas beste å legge ned de minste skolene.

– Jeg var i kommunestyret da vi la ned Hoffmoen skole. Det som ble diskutert da, var om barns beste var tilstrekkelig vurdert. Dette er ikke en sak hvor vi legger ned noen skoler, men er barns behov i de ulike områdene tilstrekkelig vurdert? sier Solbakken (H).

Ap ønsket å beholde eksisterende skolestruktur, men vil utrede flytting av ungomsskolen på Hemnes.

– For området Hemnes og Løken er det forslag om å flytte ungdomsskolen, det føler vi at vi trenger mer utredning på før vi besluttert, sier Tommy Lunaas (Ap).

KrF pekte på skolenes betydning for lokalsamfunnene i kommunen.

– Utviklingen av småstedene og det å opprettholde befolkningsgrunnlaget er en kamp vi må kjempe. Kvalitet i forhold til bomiljø betyr ekstremt mye for mange av innbyggerne våre, og engasjementet i folkemøtene viser det. Vi er opptatt av skolens betydning for nærmiljøet og lokalsamfunnet, og kanskje det må koste litt mer da. Vi ønsker å opprettholde dagens skolestruktur, sier Ragnhild Holmedahl (KrF).

– Kommunalsjefen nevnte at store enheter er rimeligere i drift enn små enheter. Ja, det er de, men en kommune som Aurskog-Høland trenger store skoler og små skoler ut fra hvordan denne bygda er satt sammen. Jeg er glad for at vi forsvarer både å ha de store og de små. Skolene er så mye mer enn skoler, og det håper jeg nå administrasjonen også tar med seg videre. Jeg håper den skolediskusjonen får ligge i ro etter dette vedtaket. Dette nedleggelsesspøkelset har negative virkninger i lokalsamfunnet, sier Turid Dahlum Nilsen (Ap).

Hun fikk støtte av Senterpartiets Eline Hestsveen.

– Jeg er for levende bygdesamfunn, og punkt èn er er at det skal få være en skole der det er et bygdesamfunn. Vi må fortsette å opprettholde disse skolene. Ja det koster, men det er det som er med på å gjøre Aurskog-Høland kommune unik, sier Eline Hestsveen (Sp).

Ny barnehage og skole på Aurskog

Formannskapet så også på status i forprosjekt ny barnehage og skole på Aurskog. Kommunedirektøren la fram foreløpige løsningsforslag og kostnadsrammer for ny barnehage og skole på Aursmoen. Backe Romerike AS vant anbudskonkurransen med et separat bygg for barnehage nord på tomten, hvor eksisterende bygg foreslås ombygget til barnehage. Ny skole, idrettshall og svømmeanlegg er samlet i et stort bygg med 3 etasjer på deler av bygningsmassen. Prosjektet er fortsatt i samspillsfase fram til november 2022, hvor detaljering av prosjektets innplassering på tomten, adkomstveier, utomhus, romdeling, dimensjonering og tekniske spesifikasjoner utarbeides.

Anlegget skal være tilgjengelig for bruk på kveldstid, og det er planlagt for at både uteområder og bygg skal kunne benyttes og være et samlingssted, som skal kunne benyttes av hele lokalmiljøet på Aurskog. 

Kommunens totale finansielle investeringsevne for ny barnehage og skole på Aursmoen er beregnet til å være cirka 700 millioner kroner. I denne beregningen er de vedtatte investeringskostnadene ivaretatt, og handlingsregelen oppfylt. Kostnadsestimatet som foreligger for ny barnehage og skole tilsier imidlertid en totalkostnad opp mot 950 millioner kroner. Prosjektet vil videre i samspillsfasen samarbeide tett med totalentreprenøren om å redusere totalkostnaden slik at prosjektet kan gjennomføres i henhold til krav om kvalitet, kapasitet og funksjoner som er skisser.

Anbefaler svømmebasseng på Aurskog

Vurdering av kapasitetsbehov for svømmeundervisning ved nye Aursmoen skole tilsier at det anbefales å bygge nytt opplæringsbasseng ved Aursmoen skole, for å sikre kapasitet til å kunne gjennomføre svømmeundervisning innenfor kompetansekravene som ligger til faget. Dersom Bjørkebadet skal benyttes også for nye Aursmoen skole, vil muligheten for å holde badet åpent for andre brukere reduseres betydelig.

Hva politikerne mente om saken kan du se her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet følgende saker:

 • Salg av Kulturhustomta
 • Klage på vedtak om adressenavn - Vennemoveien
 • Fastsettelse av endrede adressenavn som følge av avgjørelse i navnesaker - Spilhaugveien/Spelhaugveien og Mosebyveien/Måsabyveien

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 12. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 06.09.2022