PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Befolkningsvekst, boligbygging og flyktninger

Hvor mange innbyggere blir vi i vår kommune i årene som kommer, hvilken aldersgruppe blir størst, og hvor kommer boligene i årene fremover? Onsdag var det formannskapsmøte. De behandlet saker om boligbygging og befolkningsvekst. I tillegg ble de diskusjon om lokal alkoholpolitikk, ulvefond og bosetting av flyktninger i 2024. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen onsdag 31. januar. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Hvor mange blir vi?

Befolkningsutviklingen sier noe om hvor mange innbyggere vi blir i kommunen vår i årene som kommer, hvilke aldersgrupper som blir størst, og hvor i kommunen vi tror de bosetter seg. Det har stor betydning for samfunnsutviklingen, arealbruken og behovet for kommunale tjenester. Den er derfor en viktig premiss for kommunal planlegging. Onsdag skal formannskapet behandle sak om oppdatert befolkningsprognose, og du finner den her.

Befolkningsprognosen viser et forventet innbyggertall på 21.270 i 2050. Det gir en befolkningsvekst på 19,8 prosent. Sammenliknet med andre kommuner i Viken, forventes det en relativt høy vekst i Aurskog-Høland. Framskrivningen for kommunen viser imidlertid en negativ vekst for aldersgruppen 18-49 år. For aldersgruppen 80-89 år er det en vekst på 185 prosent , mens det er en vekst på 224,4 prosent for aldersgruppen 90 år og eldre. Befolkningsutviklingen viser en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,32 prosent for perioden 2013-2023. Befolkningsprognosen legger opp til en vekst på 19,8 prosent for perioden 2022-2050.

– Det er vanskelig å si noe om befolkningsveksten fordelt på tettstedene utover at den generelle tendensen er at innbyggere over 67 år flytter mye sjeldnere enn yngre grupper, og at relokalisering i de eldste aldersgruppene i hovedsak skjer innen samme nærmiljø, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Hva er en befolkningsprognose?
 • En befolkningsprognose er en framskrivning basert på planlagt bygging, sannsynlig flytting, samt fødsels- og dødstall. Inn- og utflytting, fødsler og dødsfall gir grunnlag for befolkningsendringer både i form av antall innbyggere, men også fordelingen mellom aldersgruppene i befolkningen.
 • Befolkningsprognosen er en del av kommunens kunnskapsgrunnlag. Det fremmes til politisk behandling for å gi oppdatert beslutningsgrunnlag i politiske saker.
 • Prognosen er vesentlig i det pågående kommuneplanarbeidet og i arbeidet med kommende økonomiplan. Befolkningsprognosen gir kunnskap om forventet befolkningsvekst og -sammensetning.
 • Den gir føringer for samfunnsutviklingen, er sentral for arealforvaltningen og har stor betydning for hvordan veksten kan styres slik at den er bærekraftig og bidrar til å nå lokale, regionale og nasjonale mål.

Hvor skal det bygges boliger?

– På lang sikt vil boligbyggingen utgjøre en vesentlig faktor for  befolkningsutviklingen. Både i form av hvor mange boliger som bygges, hva slags type boliger som bygges og hvor i kommunen boligene bygges, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Boligbyggeprogrammet er en oversikt over antall planlagte boenheter i utbyggingsområder avsatt i kommuneplanen fordelt på vedtatte reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er under utarbeidelse. Hensikten er å vise antall boliger som er planlagt bygget, hvor og når de skal bygges, samt fordelingen mellom de ulike boligtypene. Antall boenheter fastsettes i reguleringsplanen. Det innebærer en viss usikkerhet for antall boliger i reguleringsplanene som er under utarbeidelse.

I 2022 bodde 60 prosent av befolkningen i kommunens tettsteder. Over 27 prosent av innbyggerne bodde på Bjørkelangen, mens 26 prosent bodde på Aursmoen. Løken er tredje største nettsted med 20,6 prosent av innbyggerne. Kommunens minste tettsted er Rømskog (3,6 prosent) med Setskog tett foran med 4,2 prosent.

– Samfunnsdelen i kommuneplanen har mange lag, så det vi bruker som kunnskapsgrunnlag legges ut med jevne mellomrom. Hva er det egentlig som realiseres? Dette er ikke bindende, men forteller oss noe om hvilken utbyggingstakt kommunen kan forvente de neste årene, og reguleringsplanene som er vedtatt allerede, sier Marianne Grimstad Hansen, kommunalsjef for samfunnsfunksjoner og næring.

Her kan du se hvor i kommunen det forventes å bygges fremover: 
 • Aursmoen: Når det gjelder Aursmoen, er det seks planområder som er detaljregulerte og et område som er foreslått regulert. Dette gjelder utvidelse av boligområdet Lieråsen på Lierfoss. Til sammen er det planlagt 725 boliger fordelt på 199 rekkehus/eneboliger og 526 leiligheter, og opptil 150 boenheter på Lieråsen. Hoveddelen av boenhetene ligger i detaljregulerte planområder. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Aurheim – Sentrumshagen og Aurveien 26-34 (Kassefabrikken).
 • Bjørkelangen: På Bjørkelangen er det sju planområder som er detaljregulerte og to områder som er under regulering. Til sammen er det planlagt 1236 boliger fordelt på 514 rekkehus/eneboliger og
  682 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i detaljregulerte planområder. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Bjørkelangen sentrum og på Bliksrudåsen.
 • Løken: Løken har to planområder som er detaljregulerte og tre områder som er under regulering. Til sammen er det planlagt 145 boliger der det er oppgitt at 27 av disse er leiligheter. Den
  største økningen av boliger ser ut til å komme i Vestrengåsen, Momoen der det planlegges 70 boliger
 • Hemnes: Når det gjelder Hemnes, er det ett planområde som er detaljregulert og to områder som er under regulering. Til sammen er det planlagt mellom 119 og 159 boliger fordelt på 130 rekkehus/eneboliger og 19 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i planområder som er under regulering. Den største økningen av boliger kommer på Løkkatoppen.
 • Setskog og Rømskog har planområder under regulering.

Boligbyggeprogrammet gir et bilde på utbyggingstakten av boliger i kommunen. Det er ikke juridisk bindende, men bidrar sammen med befolkningsprognosen til viktig bakgrunnskunnskap når nye utbyggingsområder eller forslag til reguleringsplaner skal vurderes. På onsdag skal saken behandles i formannskapet, og du kan lese mer om boligbyggerprogrammet her.

Andre saker

Formannskapet behandlet dessuten følgende saker:

 • Retningslinjer for lokal alkoholpolitikk for Aurskog-Høland kommune 2024-2028
 • Førstegangsbehandling for forslag til detaljreguleringsplan for Butjernkollen 2
 • Søknad om dispensasjon fra arealdel av kommuneplanen - bruksendring av driftsbygning - gnr. 110, bnr. 5
 • Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av tidligere gitt tillatelse innenfor 20-metersbeltet mot Maltjenn
 • Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen for fradeling av to boligtomter og tilleggsareal fra eiendom 153/5

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 7. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 01.02.2024