PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Korona, Bjørkly og salg av tomt

Mandag er det formannskapsmøte. På sakslisten står blant annet utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter - se hvor det foreslås salg av tomt. Politikerne skal også behandle sak om videre bruk av Bjørkly, og møtevirksomhet i koronasituasjonen. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 9. november klokken 10.00. Møtet starter med saker til klagenemnda.

Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Salg av tomt til Lierfoss ungdoms- og familiesenter

Politikerne skal på mandagens møte behandle salg av tomt til Lierfoss ungdoms- og familiesenter. Senteret er et tilbud for ungdom mellom 13-18 år som må plasseres i institusjon på grunn av forhold i hjemmet, og som har behov for omsorg og behandling. Det er nå behov for en utvidelse av senteret. Tomten som foreslås til utvidelse er del av Haneborg skoles skoletomt. En fradeling og bebyggelse av tomten vil redusere uteområdet noe til elever og ansatte ved Haneborg skole.

– Haneborg skole har et svært romslig uteområde sammenliknet med øvrige skoler. Tilgjengelig uteareal på Haneborg er cirka 25 dekar. Bjørkelangen skole, med et betydelig høyere elevtall har til sammenlikning et uteareal på 30 dekar. En god dialog med skolens ledelse og FAU rundt endelig utforming av tomta og nybygg er en forutsetning for tiltaket, skriver kommunedirektøren i sin utredning.

Formannskapet var i oktober på befaring på området. Politikerne ønsket flere alternativer til tomter. I tiden etter befaringen har enhet eiendom gått igjennom porteføljen igjen og sett etter
alternativer som kan presenteres. Følgende alternative tomter kan være aktuelle (kart finner du her)

  • Tomten til Haneborg skole er stor. Det er mulig å plassere en eventuell utvidelse av Lierfoss ungdoms- og familiesenter lengre øst på eiendommen, slik at man unngår en for stor «innesperringseffekt» på eksisterende privatboliger. Man kan også pålegge Bufetat å legge spisskompetanseenhetens bygninger lengst vest og boligene til øst.
    Utfordringene med denne løsningen er at den kan komme i konflikt med idrettsplassen.
  • Kommunen har et bygningskompleks i Riserveien 40 på Aursmoen. Bygningsmassen er opprinnelig bygget for trafikkskadde som er avhengige av rullestol. I de senere år har bygget blitt brukt til avlastningsbolig for tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men dette tilbudet er flyttet til Myrvang. Bygget er nå delvis tatt i bruk igjen til et midlertidig behov innen samme tjeneste. Bygget kan frigjøres til annen bruk, og består av fire boenheter og felles oppholdsrom. Bygningen antas å kunne fylle behovene Bufetat har til utvidelsen av boligdelen.
  • Et annet nytt alternativ er en tomt i Seljeveien på Aurskog. Tomten er stor og ligger noe skjermet fra øvrig bebyggelse. De nærmeste boligene til øst er kommunale boliger. Tomten er ikke vurdert av Bufetat på nåværende tidspunkt. Tomten fremstår som bratt mot elven og byggbarheten er ikke vurdert inngående. 

Kommunedirektøren anbefaler å gå for det opprinnelige forslaget, og at nødvendig del av skoletomten på Haneborg fradeles og selges til Bufetat for utvidelse av Lierfoss barne- og ungdomssenter.

– Vurderingene som er gjort viser at fordelene ved å tilrettelegge for en utvidelse av virksomheten til Lierfoss ungdoms- og familiesenter er betydelig større enn ulempene en slik utvidelse medfører, sier kommunedirektør Inger Hegna i sin konklusjon. 

Hva politikerne mener kan du se live her.

Videre bruk av Bjørkly

Politikerne har bedt om alternativer til framtidig bruk av Løken barnehage avdeling Bjørkly barnehage, med vurderinger knyttet til området rundt Løken skole, Leikvin og Prestegårdsmåsan. Løken skole mener det kan være aktuelt å benytte Bjørkly til SFO, og eventuelt benytte tomten til utvidelse av uteområder for Løken skole. Fordi bygningsmassen på Bjørkly er i så dårlig tilstand, er det mest realistisk å rive bygningsmassen. Dersom Løken skoles tomt skal utvides til det aktuelle området må eiendomsretten til arealet mellom skolen og Bjørkly avklares. Dersom Bjørkly ikke skal inkluderes i skolen er det et alternativ å selge eiendommen.

Jobberiet planlegger utflytting fra Leikvin, som ligger i umiddelbar nærhet til skolen og deler innkjøring og parkeringsplass. Hvis Leikvin skal benyttes til bruk for skolen krever dette utvikling og ombygning av bygningsmassen. 

– Det er administrasjonens vurdering at det bør gjennomføres et administrativt styrt prosjekt der forskjellige løsninger vurderes opp mot hverandre for å dekke kommunens, næringslivets og innbyggernes behov i området, sier kommunedirektøren i saksfremlegget.

Møter under koronaperioden 

Formannskapet skal i tillegg behandle retningslinjer for avholdelse av fjernmøter i kommunen. Det foreslås delegert til ordfører i samråd med utvalgsleder og kommunedirektør å fastsette om et møte i et folkevalgt organ skal avholdes som fjernmøte. Hva formannskapet tenker om saken kan du se direkte her

Hele sakslisten finner du her, og møtet ser du direkte her

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre i Aurskog-Høland kommune er 23. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Her finner du også et arkiv for tidligere møter. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020