PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live

Mandag er det duket for årets siste møte i formannskapet. Politikerne skal behandle plan for nye nabolag på Aursmoen, reguleringsplan for hyttefelt og konstituering av kommunedirektør. Møtet filmes, og du kan se det direkte her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 19. desember. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 10. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg "Projektor" til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Nytt nabolag på Aursmoen

Politikerne skal blant annet behandle forslag til detaljreguleringsplan for Aurveien 26-34 på Aursmoen. Planen skal gjøre området, som i dag er næringsområde, om til et nabolag med leilighetsbebyggelse med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, garasjeanlegg og infrastruktur. 

- Planforslaget vil tilrettelegge for utvikling i Aurskog ved å åpne for nye boliger i nærhet til tilbud og tjenester sentralt på Aursmoen. Planområdet ligger sentralt og utgjør et viktig utviklingsområde som ifølge gjeldende arealdel av kommuneplan skal prioriteres ved utbygging i kommunen, sier kommunedirektør Inger Hegna i sitt planforslag.

Kommunedirektøren vurderer at planforslaget som foreligger virker nøye gjennomtenkt med utfyllende plandokumenter og forklarende illustrasjoner. Du finner dem her

Planområdet utgjør 22,8 daa og ligger nordøst i Aursmoen sentrum, langs Fv 1469 Aurveien. Området grenser mot næringsområder i nord og Klokkerveien med boligfelt i sør. Aursmoen skole ligger like over fylkesveien. Planområdet omfatter område som i dag består av de tidligere næringseiendommen til Finstadbru kassefabrikk og næringsbygg med bensinstasjon, verksted og bolig i andre etasje. 

aurveien.PNG

Dette foreslås

 • Planområdet grenser i øst til området hvor det det foreligger forslag til reguleringsplan for boligutvikling på Aurheim (Sveistrupjordet). I forslag til reguleringsplan for Aurheim, blir det lagt opp til utbygging i form av konsentrert småhusbebyggelse.
 • Nord for planområdet ble det nylig vedtatt en reguleringsplan for Aursmoen næringspark, hvor det skal utvikles næringsvirksomhet med mulighet for tilrettelegging for kontorer, lager eller handel med plasskrevende varer.
 • Forslaget legger opp til at planområdet kan utvikles til et urbant nabolag med 11 leilighetsbygg i varierende høyder i 4 til 6 etasjer, med tilhørende parkeringskjellere og utomhusanlegg.
 • Det legges opp at parkering i hovedsak skal skje under bakkenivå.
 • Planforslaget legger opp til 214 boliger.

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å godta at forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Du kan se behandlingen i formannskapet direkte her. 

Utbygging Bjørkelangen sentrum

Formannskapet skal i tillegg behandle et utkast til utbyggingsavtale for Bjørkelangen sentrum. Utkastet er underskrevet av
utbygger. Formannskapet skal mandag ta stilling til hvorvidt avtalen skal godkjennes og underskrives fra kommunens side.

Reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum ble godkjent av kommunestyret i desember 2021, og legger opp til en omfattende utbygging av de sentrale delene av kommunesenteret. Utbyggingen vil også forutsette store investeringer i kommunalteknisk infrastruktur, blant annet ny Bjørkevei – utformet som en bymessig gate med nytt kryss mot Fv 1464 Stasjonsveien.

Du kan se behandlingen i formannskapet direkte her. 

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle blant annet følgende saker:

 • Forslag til endring av reguleringsplan for Hyttefelt Vortungen
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for fradeling av gårdstun på 
 • Førstegangsbehandling av forslag til reguleringsplan for Søndre Bogstad
 • Førstegangsbehandling av forslag til reguleringsplan for Aurveien 26-34
 • Klage på vedtak om innvilget dispensasjon for plassering av garasje/uthus 
 • Opprettelse av søsterselskap til Jobberiet AS

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 13. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.12.2022