PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Tog, vaksinering og flyktninger

Mandag var det møte i formannskapet. Hvilken betydning vil tog egentlig ha for Aurskog-Høland? Hvordan vil det påvirke innbyggerne og næringslivet? Kommunen har fått en ny rapport, og du kan se orienteringen her. Politikerne fikk i tillegg orientering og korona og flyktninger. Hvor mange flyktninger har kommet til vår kommune, og hva er planen fremover? Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen mandag 22. august. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Tog gjennom bygda

Hva er egentlig fordeler og ulemper med tog gjennom bygda? En ny rapport viser at det vil være samfunnsmessig fornuftig med ny togforbindelse Oslo-Stockholm med regionalt togtilbud og stasjon på Bjørkelangen. Aurskog-Høland kommune har fått utarbeidet en rapport om samfunnsmessige konsekvenser for etablering av en ny jernbane mellom Oslo og Stockholm med et regionalt togtilbud og stasjon på Bjørkelangen, og politikerne i formannskapet fikk en orientering i mandagens møte.

– Rapporten argumenterer for at en ny jernbane med stopp på Bjørkelangen og aktiv knutepunktutvikling vil gi store gevinster for kommunens innbyggere og lokalt næringsliv, blant annet gjennom befolkningsvekst og betydelig større kundegrunnlag. Aurskog-Høland er en betydelig pendlerkommune. Stasjon på Bjørkelangen vil gi pendlerne betydelig redusert reisetid og mer fritid, sier Hesthaug.

Du kan se hele orienteringen her. Velg «Orienteringer: Tog gjennom bygda» i sakslisten til høyre. Mer informasjon, og rapporten i sin helhet, finner du her.

Ville ikke utsette gangvei

Formannskapet behandlet blant annet forslag til endringer i reguleringsplan for Festningsåsen 4 på Bjørkelangen. Det ble søkt om å utsette bygging av gang- og sykkelvei. Det søkes om revidert rekkefølgekrav om ferdigstillelse av gang- og sykkelvei over Lierelva og jordene til Bjørkelangen skole, for å muliggjøre en raskere utbygging av planområdet. Etter gjeldende reguleringsplan skal gang- og sykkelveien være ferdig før det kan gis igangsettingstillatelse til bolig nummer 51. Det foreslås at dette tallet økes til 117, og at kravet etter dette kan løses med «midlertidige løsninger» vest for Lierelva fram til felt BKS 8-9 og BKS 11 skal bygges ut.

– Vi i Arbeiderpartiet ønsker ikke en utsettelse av gangveien, vi anser det som en viktig skolevei for framtida. Den bør bygges i henhold til planen, sier Tommy Lunnaas (Ap).

I tillegg ble det søkt om følgende endringer i reguleringsplanen:

  • Revidert bestemmelse for høyder i felt BKS, for å muliggjøre en type rekkehus som etterspørres i markedet, med underetasje og takterrasse.
  • Fjerning av krav til egen detaljreguleringsplan for felt BKS1, da dette etter forslagsstillers vurdering framstår som unødvendig, slik tomta framstår i dag.
  • En justering av formålsgrensen og planområdet ved Lierelva, slik at brua over elva inkluderes i planområdet, planområdet stopper i dag i den østre elvekanten, og hjemler ikke gjennomføring av selve bru-tiltaket.

– Her er det såpass mange elementer som ikke er så lett å lese seg til. Jeg foreslår at vi utsetter denne saken, og at formannskapet reiser på befaring i området før den behandles, sier Simen Solbakken (H). 

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og saken ble utsatt til formannskapet får reist på befaring. Saken blir tatt opp igjen på neste formannskapsmøte, som er 5. september. 

Sakspapirer, kart og skisser finner du her. Hele diskusjonen kan du se her.

Rosa busser

Politikerne behandlet dessuten forslag om rosa busser i Aurskog-Høland. Rosa busser er et prosjekt for aldersvennlig transport. Tilbudet er for dem som har fylt 67 år, er hjemme på dagtid og trenger transport fra dør til dør når de skal gjøre ærender eller har lyst på en tur ut. 

– Dette kan gi et bedre kollektivtilbud i spredtbygde strøk, det kan være et godt tilbud til mennesker som har utfordringer med å benytte det ordinære kollektivtilbudet. Det er god eldreomsorg, og god distriktspolitikk. Vi trenger et bedre kollektivtilbud i kommunen, og dette kan være et skritt på veien til å komme dit, sier Steinar Ottesen (Ap). 

Et samlet formannskap gikk inn for kommunedirektørens forslag om at det fremmes et forslag om rosa busser i forbindelse med budsjettet for 2023.

Hele diskusjonen kan du se her. 

Andre saker

Formannskapet behandlet dessuten blant annet følgende saker:

  • 1.gangsbehandling av planforslag for Vollahagen
  • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for oppføring av bolig
  • Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - båtkjøring på Breisjøen
  • Søknad om riving av uthus i Stasjonsveien på Bjørkelangen i hensynssone bevaring
  • Orienteringer: Flyktningesituasjonen i kommunen

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 12. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.08.2022