PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Nye omsorgsboliger

Mandag var det møte i kommunestyret. Det ble debatt om nye omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog - hvor vil politikerne at de skal de bygges? Svaret ser du her. I tillegg sto utbygging på Bjørkelangen, koronaoppdatering og fremtiden til Skåningsrud skole på sakslisten. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 15. februar, og møtet ble overført på Kommune-TV. Du trenger ikke se hele møtet, men kan klikke deg inn på hver enkelt sak, dersom det er noe spesielt du er opptatt av. På grunn av koronasituasjonen var det noen av kommunestyrets medlemmer som deltok via Teams.

Hele sakslisten finner du her.

Omsorgsboliger

Den store saken på møtet mandag var bygging av omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes. Politikerne har bestemt at det skal bygges nye omsorgsboliger på Hemnes og Aursmoen, og mandag sto debatten om hvor de skal bygges. På Aursmoen anbefalte administrasjonen å bygge på en sentrumsnær tomt på ti mål som eies av Opplysningsvesenets fond. På Hemnes anbefalte administrasjonen tomta der den eldste delen av sykehjemmet står i dag.

– Tidligere analyser av Aurskog-Høland kommunes tjenestetilbud viser at det må gjøres strukturendring innen sykehjems- og omsorgstjenesten. Tjenesten må vris fra institusjonsbasert til hjemmebasert tjenester. Det må være et mål at brukere skal kunne bo i sitt eget hjem lengst mulig, også til livets slutt. Eget hjem defineres som opprinnelig bolig, omsorgsbolig, eller en omsorgsbolig som har heldøgns bemanning, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Alternativer Aurskog

Det er vurdert til sammen seks lokasjoner for bygging av omsorgsboliger på Aurskog, og disse er:

 1. Barneskoletomten
 2. Ungdomsskoletomten
 3. Gamle sykehjemstomten/sosiale boliger/barnehagetomten
 4. Sykehjemstomten
 5. Privat tomt fra Læringsverkstedet
 6. Privat pågående prosjekt v/ Thomas Berntsen

– Alternativ 3 får høyest samlet poengsum. Beliggenheten er sentral, og tomten anses som gunstig når det gjelder blant annet nærhet til sentrumsfunksjoner. Det er videre en mulighet for relativt rask oppstart. Det legges opp til at hjemmetjenesten får sin fremtidige base i bygget og vil i samdrift med omsorgsboligene være en robust enhet med få smådriftsulemper, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Her var det stor enighet blant politikerne, som gikk inn for administrasjonens forslag. Like enkelt var det ikke på Hemnes.

Alternativer Hemnes

Det er vurdert til sammen seks lokasjoner for bygging av omsorgsboliger på Hemnes, og de er:

 1. Området mellom skole og idrettshall
 2. Bruk av eksisterende parkeringsplass i kombinasjon med oppkjøp av privat tomt.
 3. Transaksjonsbasert kjøp av eiendom i pågående privat prosjekt på bensinstasjon/glassverksted
 4. Område «parken» i umiddelbar nærhet av sykehjemmet
 5. Tomt med eksisterende sosialboliger i Sykehjemsveien/Kolleveien
 6. Sykehjemstomten, med riving av det eldste sykehjemmet

Administrasjonen vurderte at alternativ 6 kommer best ut i et langsiktig perspektiv. Dette er tomten der dagens sykehjem står. Det ble stor debatt om dette i kommunestyret. 

– I saksfremlegget er det satt opp alternativer for hva slags behov vi vil ha for omsorgsboliger og sykehjemsplasser. De gir oss en pekepinn på at vi må gjøre noen endringer. Vi må bygge flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg, som vil erstatte sykehjemsplasser. Det er viktig å tenke at vi skal legge til rette for årene som kommer. Kanskje klarer vi å frede sykehjemmene i denne runden, men hva skjer i neste runde? For å få dreiningsprosjektet som vi selv har vedtatt i mål, må vi være villige til å endre, og vi må være villige til å gjøre det som skal til for å komme i mål, sier Line Cecilie Grefslie (H), som la frem saken på vegne av utvalget. 

Hun fikk støtte av Simen Solbakken (H). Han foreslo likevel å utsette vedtak om plassering på Hemnes inntil sak om fremtidig sykehjemsstruktur foreligger. Dette fikk støtte blant flere av politikerne, og ble til slutt vedtatt mot tre stemmer. 

Flere politikere ønsket å stryke sykehjemstomta som alternativ. 

– Vi må dreie noe, men det betyr ikke at man må skalere ned et helt sykehjem, sier Eline Hestsveen (Sp). 

Steinar Ottesen (Ap) foreslo på vegne av Arbeiderpartiet å utrede tomtealternativ 1, 3 og 5. 

Hele debatten ser du her. Velg «Lokasjoner for bygging av omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes» i sakslisten til høyre for bildet.

Kommunestyret ba om at det kommer en egen sak om fremtidig sykehjemsstruktur i kommunen. Vedtak om tomtealternativer på Hemnes utsettes til utredning om sykehjemsstruktur foreligger.

Bakkeveien

Politikerne behandlet i tillegg sak om reguleringsplan for Bakkeveien 10 på Bjørkelangen. Arealet omfatter veiareal og tomt som i dag er bebygd med en enebolig. Eiendommen ligger i et eksisterende eneboligområde nordvest for Bjørkelangen videregående skole. Mot sør grenser eiendommen mot et friområde; Gjømmeråsen - den grønne åsen bak Bjørkelangen videregående. Eiendommen ønskes bebygd med fire tomannsboliger i tillegg til eksisterende enebolig, altså til sammen 9 boenheter.

Flere partier mente at dette ville bli for mye for nabolaget, og flertallet stemte for å redusere. Dermed endte det med et flertallsvedtak på 6 nye boenheter, altså tre tomannsboliger. I tillegg vedtok kommunestyret at området mot de nærmeste naboene skal beplantes, og det skal bygges støyskjerming.

At prosjektet nedskaleres betyr at utbygger må levere inn et nytt forslag. Det skal ut på en begrenset høring, før politikerne på nytt får saken til behandling.

Hele debatten kan du se her. Velg «2. gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Bakkeveien 10, gbnr 75/43, Bjørkelangen» i sakslisten til høyre for bildet.

Fremtiden for Skåningsrud

Politikerne behandlet i tilllegg sak om Skåningsrud skole. Skåningsrud skole- og ressurssenter er en interkommunal skole eid av Aurskog-Høland kommune, Nes kommune og Lillestrøm kommune, hver med 1/3. Lillestrøm kommune har sagt opp avtalen, og skal drifte Skåningsrud videre. Nes og Aurskog-Høland har framforhandlet en avtale som sikrer elevene fra disse kommunene et grunnskoletilbud. For skoleåret 2020/2021 har Aurskog-Høland 5 elever ved skolen.

Til grunn for avviklingsavtalen ligger det som et premiss at elever som har begynt skolegangen sin på Skåningsrud skal få gå ut den resterende delen av grunnskolegangen på skolen.

– Elever som i dag har et skoletilbud på Skåningsrud, inkludert elever som tas inn skoleåret 2021/2022 – har tilbud om å gå ut skoleløpet ut 10. trinn. Et raskere avviklingsløp enn det som er framforhandlet vil ikke være gunstig for elevene som går på Skåningsrud. Et 10-årsperspektiv på avtalen gir forutsigbarhet for både elevene og deres familier, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Dette var et samlet kommunestyre enige i. Hele behandlingen ser du her. Velg «Avvikling av interkommunalt samarbeid om Skåningsrud skole» i sakslisten til høyre for bildet.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene (trykk på saken du ønsker å se i sakslisten til høyre for bildet i Kommune-TV):

Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 18.02.2021