PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Slik blir skolene i årene som kommer

Hvilke skoler skal vi ha i årene som kommer? Bør ungdomsskolen være på Hemnes eller på Løken? Bør Haneborg skole beholdes? Svaret får du her, for mandag var det møte i kommunestyret. Det ble debatt om ny barnehage- og skolebruksplan. Her ser du hva som ble foreslått punkt for punkt, og hva politikerne mener om saken. Politikerne fikk også informasjon om ny barnehage og skole på Aurskog. Hvor dyrt blir det, og skal man bygge svømmebasseng? Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 12. september, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her.  

 • Se kommunestyret her. Du trenger ikke se hele møtet, men velge saken du ønsker å se fra sakslisten til høyre i bildet.

Framtidens skoler og barnehager

Kommunestyret behandlet barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune 2024-2031. Planen sier noe om hvordan skoletilbudet i kommunen skal organiseres i årene som kommer. Hvilke skoler skal pusses opp, skal noen legges ned? Det har vært mye engasjement rundt saken.

– Denne barnehage- og skolebruksplanen har hatt et stort engasjement rundt omkring. Vi har fått inn 113 høringsuttalelser, og i min tid her i kommunen har jeg aldri sett så stort engasjement som med denne saken. Av og til stiller vi spørsmålet 'fungerer lokaldemokratiet, får vi engasjement,  eller er det bare noen få?'. Her har det vært et veldig bredt og interessant engasjement, sier ordfører Gudbrand Kvaal (Sp). 

Her kan du se hva politikerne sa om saken: 

– For meg er det helt avgjørende at ungene ikke skal få en reiseavstand til skolene som gjør at skolehverdagen blir veldig tung. Vi skal ikke slite ut ungene. Vi trenger de skolekretsene vi har, sier Kvaal. 

I utvalgsmøtet gikk Arbeiderpartiet inn for å legge ned Haneborg skole. Etter folkemøtet på Haneborg skole, ombestemte partiet seg, og stemte i kommunestyret for å beholde dagens struktur. 

– Jeg kommer til å støtte flertallet i gruppa om å beholde Haneborg-skolen. Jeg tror ikke vi greier å frigjøre nok penger til grunnskolen uten å frigjøre penger i framtiden. Jeg tror diskusjonen om nedleggelse av Haneborg skole vil komme opp igjen på et senere tidspunkt, altså etter den nye skolen står ferdig en gang. Men enn så lenge støtter jeg altså opprettholdelse, sier Ragnar Heide (Ap).

– Mye følelser

– Det er mye følelser i sving, og mye som står på spill. Jeg støtter innstillingen som tar vare på de både de store og mindre skolene, mer eller mindre sånn som vi har det. Men at det er behov for noen nybygg og oppgraderinger. Jeg er opptatt av at man nå får lagt ting til ro, sier Arnfinn Wennemo.  

Arbeiderpartiets Turid Dahlum Nilsen (Ap) snakket varmt for å bevare Haneborg og Rømskog skoler. 

– Barnehage og skolebruksplan har gitt et enormt engasjement, fullt trykk på folkemøter, i bygdene og mange leserinnlegg i lokalavisen. Er det så rart, ungene er det viktigste vi har. Jeg har stor tro på at alle de små skolene skal få leve videre nettopp fordi Aurskog-Høland kommune trenger mangfoldet med store og små skoler i store og små tettsteder, som skal gi innbyggerne de beste mulighetene i sitt nærmiljø, sier Turid Dahlum Nilsen (Ap).

– Vern om bygdene

Senterpartiets Eline Hestsveen tok til orde for å verne om bygdene våre, gjennom å verne om skolene.

– Det er hjertet vårt, vi ønsker liv i alle bygder. Det at vi skaper det lokal engasjementet er sunt og bra. Legger vi ned skolene, da flytter det ikke folk dit, men hvis vi viser at vi satser på skolene da blir det mer liv i bygdene, sier Hestsveen. 

Hun fikk støtte av Ina Nestor fra SV.

– Det er på skolen alle samles, dugnader, idrettslag og alle lag samles rundt skolen. Det er på skolen man rekrutterer nye fok til å ivareta det samfunnet du kommer fra. Flytter man skolene flytter man engasjement og innsats, sier Nestor. 

Se hele debatten her.

Her er noen av punktene som drøftes i planen:

 • Det vil ikke vil lønne seg å bygge om Haneborg, Setskog eller Bråte til moderne standard. Det vil lønne seg å rive disse skolene og bygge nytt, hvis man vil ha moderne skoleanlegg for elevene i ulike deler av kommunen. Haneborg skole foreslås imidlertid nedlagt.
 • Ungdomstrinnet ved Bråte skole foreslås flyttes til Løken.
 • Bjørkelangen skole trenger ingen ombygging. Det er et fullt ut funksjonelt og moderne skoleanlegg. Skolen må imidlertid utvides for å ta imot forventet antall elever i barneskolen.
 • Rømskog skole må bygges om og utvides. Videre bruk av Rømskog skole innebærer sanering og nybygg. I estimatet i planen er det tatt med ombygging/oppgradering av gymsal/garderober og SFO. Disse lokalene er utenfor, og av nyere dato enn eksisterende skolebygg, så vi forutsetter at kostnadene til oppgradering av disse kan utsettes inntil videre.
 • Løken skole trenger en utvidelse av arealet på 1362 m2 for å tilfredsstille moderne standard, og det er behov for en moderat oppgradering av eksisterende bygg. 
Planen legger frem 3 alternativer. Alternativene, og hva politikerne i kommunestyret gikk for, finner du her:

Alternativ 0 

 • Beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag.
 • Alternativet er å oppruste dagens anlegg, slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift.

Alternativ 1

 • Festningsåsen barnehage beholdes som i dag.
 • Burholtoppen barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få barnehageplasser på Bjørkelangen.
 • Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal.
 • Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta.
 • Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken, og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens ønskede ungdomsskolestruktur beholdes.
 • Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen skole.
 • På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall, legges Setskog skole og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag.

Alternativ 2

 • Inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg.
 • For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene slås sammen, og får nye lokaler på Setskog. Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. Å slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en. 

Kommunedirektøren anbefaler alternativ to som forslag til løsning for fremtidige skoler og barnehager i kommunen.

Sakspapirer, plan og høringsuttalelser finner du her.

Politikerne i kommunestyret vedtok å beholde dagens skolestruktur som den er. Hele diskusjonen ser du her.

Ny barnehage og skole på Aurskog

Kommunestyret behandlet også sak om status i forprosjekt ny barnehage og skole på Aurskog. Kommunedirektøren la fram foreløpige løsningsforslag og kostnadsrammer for ny barnehage og skole på Aursmoen. Backe Romerike AS vant anbudskonkurransen med et separat bygg for barnehage nord på tomten, hvor eksisterende bygg foreslås ombygget til barnehage. Ny skole, idrettshall og svømmeanlegg er samlet i et stort bygg med 3 etasjer på deler av bygningsmassen. Anlegget skal være tilgjengelig for bruk på kveldstid, og det er planlagt for at både uteområder og bygg skal kunne benyttes og være et samlingssted, som skal kunne benyttes av hele lokalmiljøet på Aurskog. 

Kommunens totale finansielle investeringsevne for ny barnehage og skole på Aursmoen er beregnet til å være cirka 700 millioner kroner. Kostnadsestimatet som foreligger for ny barnehage og skole tilsier imidlertid en totalkostnad opp mot 950 millioner kroner. 

Anbefaler svømmebasseng

Vurdering av kapasitetsbehov for svømmeundervisning ved nye Aursmoen skole tilsier at det anbefales å bygge nytt opplæringsbasseng ved Aursmoen skole, for å sikre kapasitet til å kunne gjennomføre svømmeundervisning innenfor kompetansekravene som ligger til faget. Dersom Bjørkebadet skal benyttes også for nye Aursmoen skole, vil muligheten for å holde badet åpent for andre brukere reduseres betydelig.

Hva politikerne mener om saken kan du se her.

Kjøp av omsorgsboliger på Aurskog

Politikerne behandlet dessuten forslag om kjøp av omsorgsboliger på Aurskog. Forprosjektene for nye omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes har utarbeidet flere alternative skisseprosjekter for omsorgsboliger med leilighetsbygg med inntil 40 omsorgsboliger på Aurskog og 16-20 omsorgsboliger på Hemnes. I prosessen har det vært løpende dialog med Husbanken, som anbefaler kommunen å vurdere flere andre alternative muligheter for etablering av et økt antall omsorgsboliger i kommunen, enn kun å tenke tradisjonell bygging i kommunal regi.

For å tilpasse økningen i antall omsorgsboliger etter nytt estimat for behov, og å svare på innspillene fra Husbanken, foreslår prosjektet å kjøpe leiligheter i Sentrumshagen, som en del av løsningen for omsorgsboliger, sier kommunedirektør Inger Hegna i sitt saksframlegg.

Videre utredning av de initierte byggeprosjektene for omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes legges fram til politisk behandling i oktober.

Administrasjonen peker på tre mulige løsninger for omsorgsboligprosjekter på Aurskog og Hemnes:
 1. Fullfinansiere bygging av de utarbeide skisseprosjektene, uten investeringstilskudd fra Husbanken.
 2. Kommunen erverver/kjøper ønsket antall tilrettelagte omsorgsboliger i private utbyggingsprosjekter i kommunen, med investeringstilskudd fra Husbanken.
 3. En miks av de to foregående punktene: Kommunen erverver/kjøper deler av behovet for omsorgsleiligheter fra private utbyggere og dekker resten av behovet ved å bygge nødvendig antall omsorgsboliger i egen regi.

Debatten i kommunestyret kan du se her. 

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

 • Salg av Kulturhustomta
 • Rekruttere og beholde ansatte i sektor helse og livsmestring
 • Utvidelse av investeringsrammen for å sette i stand lokaler til fritidsklubb på Bjørkelangen
 • Valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Hele sakslisten finner du her. Møtet i sin helhet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.09.2022