PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Leve selvstendig og godt hele livet: Dreiningsprosjekt i eldreomsorgen

De fleste ønsker å klare seg selv så lenge som mulig. Nye løsninger i helse- og omsorgstjenestene er med på å bidra til at flere kan bo lenger hjemme, og legger til rette for at hver enkelt skal mestre eget liv og helse.

– Ved å inkludere innbyggerne i utviklingen og utformingen av kommunens tjenester skapes og utvikles det gode liv. Innbyggerne er eksperter i eget liv. De kjenner sine behov best, og har derfor ofte selv gode forslag til løsninger, sier Kjersti Vevstad, kommunalsjef for Helse og livsmestring i Aurskog-Høland kommune.

Aurskog-Høland kommune vil få en sterk vekst innenfor de eldste aldersgruppene i perioden frem til 2040. Samtidig vil antall personer med demens øke betydelig. Dette samsvarer med de nasjonale trendene, og er også et resultat av bedre helse i eldrebefolkningen. I Aurskog-Høland kommune jobber man nå med å se på løsninger for fremtidens eldreomsorg.

Hjemmetjenester og tidlig innsats

– Kommunens nåværende tjenestestruktur binder opp en høy andel av budsjettet i enhet for sykehjemstjenester og hindrer nødvendig satsning på hjemmetjenester, tidlig innsats og andre relevante tiltak lavt i innsatstrappen. Morgendagens utfordringer tilsier at dagens tjenesteprofil ikke er bærekraftig eller relevant for tjenestemottakerne. Det må planlegges og utvikles et tjenestetilbud som sikrer tjenester til dem som trenger det mest og for at flest mulig kan leve trygt og godt hjemme, helt til siste slutt, sier Vevstad.

Ideelle organisasjoner og frivillige bidrar betydelig i utviklingen av lokalsamfunnet, og de vil også være med og sette dagsorden for dette arbeidet. Brukernes erfaringer og innspill brukes i den kommunale tjenesteutviklingen, og de frivillige og brukernes eget bidrag blir et supplement til det kommunens medarbeidere gjør i tjenesteleveransen.

Velferdsteknologi

– De fleste ønsker å klare seg selv så lenge som mulig. Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene er med på å bidra til at flere kan bo lenger hjemme, og legger til rette for at hver enkelt skal mestre eget liv og helse, sier Vevstad.

Velferdsteknologi er hjelpemidler som blant annet kan bidra til økt trygghet, mer mobilitet, og flere muligheter for sosial deltagelse. Det kan bidra til å styrke innbyggernes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.  

Velferdsteknologi kan være alt fra avansert medisinsk oppfølging med digitale tilsyn og trygghetsalarmer til digitale dørlåser og elektroniske medisindispensere. 

Dreining av tjenesteområder

– Vi er en lavinntektskommune, men vi har de samme utfordringene som mange andre kommuner, men ikke like stor lommebok. Vi må være ekstra smarte i hvordan vi løser utfordringer, og hvordan vi strukturerer tjenestene våre, for å klare å drifte forsvarlig i forhold til de økonomiske rammene vi har, sier Vevstad.

I den kommende økonomiplanperioden vil man se på dreining av flere tjenesteområder. For eldreomsorgen vil dette bety et større fokus på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak, slik at de eldre kan leve lengst mulig hjemme.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.07.2020