PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå kan flere bygge tilbygg og terrasser uten å søke

Fra 1. mai 2021 blir regelverket endret slik at flere kan bygge terrasser og tilbygg uten å måtte søke. For å finne ut om dette gjelder deg, må du først undersøke hva du har lov til å gjøre på eiendommen din.

Departementet har fastsatt endringer i byggesaksforskriften som gjør at flere nå kan bygge terrasser og tilbygg uten å måtte søke kommunen først.  Fra tidligere har enkelte frittliggende garasjer og tilbygg uten beboelsesrom vært unntatt søknadsplikt. Nå blir også tilbygg med rom for beboelse og enkelte terrasser unntatt søknad, se informasjon om regelendringene her.

Det kan være fint å slippe å sende søknad til kommunen, men vær helt sikker på at tiltaket du bygger er lovlig å føre opp før du setter i gang. Det er mange ulike bestemmelser som gjelder og lett å miste oversikten.

Bygger du ulovlig kan det bli dyrt og tidkrevende å rette opp i ettertid. Er du i tvil om hvilke byggeregler som gjelder for din eiendom, kan det være lurt å søke veiledning hos kommunens byggesakstjeneste før du setter i gang. Vi forsøker å være tilgjengelige for veiledning når noen har behov for dette, opplyser enhetsleder Kjetil Hauger.

Før du setter i gang bør du undersøke gjeldende arealplaner for din eiendom, både arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner. 

Her kan det være byggegrenser, bestemmelser om utnyttelsesgrad, eller annet som kan være til hinder for tiltaket du planlegger. Vær særlig klar over følgende:

  • Arealdelen av kommuneplanen for gamle Aurskog-Høland fastsetter i planbestemmelse 7.1.6 en byggegrense mot offentlige vann- og avløpsledninger på 4 meter. Er du i tvil om hvor slike ledninger befinner seg, kan kommunens avdeling for Kommunalteknisk drift kontaktes. Tilsvarende bestemmelse gjelder i de fleste tilfeller også i gamle Rømskog kommune, ettersom 4-metersregelen også er del av standard abonnementsvilkår som gjelder alle abonnenter.   
  • Langs vassdrag med helårs vannføring må du undersøke hvilken byggegrense som gjelder. Arealdelen av kommuneplanen for gamle Aurskog-Høland kommune fastsetter i planbestemmelse 7.3.2 en byggegrense mot vassdrag på 100 eller 20 meter, avhengig av hvilket vassdrag det er snakk om. Arealdelen av kommuneplanen for gamle Rømskog kommune fastsetter i planbestemmelse 2.8.b en varierende byggegrense mot Rømsjøen og de andre vannene.   
  • Langs offentlige veier uten fastsatt byggegrense i arealplan, gjelder veglovas byggegrenser. Byggegrensene er 50 meter mot fylkesvei og 15 meter mot kommunale veier. Arealdelen av kommuneplanen for gamle Aurskog-Høland kommune fastsetter i planbestemmelse 7.1.5 byggegrensen mot enkelte fylkesveier er 20 meter. Arealdelen av kommuneplanen for gamle Rømskog kommune fastsetter i planbestemmelse 2.8.a varierende byggegrenser for sine fylkesveier. 
  • Det finnes mange ulike reguleringsplaner for ulike deler av kommunen, både av eldre og nyere dato. Disse kan inneholde byggegrenser, bestemmelser om utnyttelsesgrad, maksimal størrelse av garasjer, og andre bestemmelser. Reguleringsplan for din eiendom er tilgjengelig via kommunens kartportal. Søk opp eiendommen din i kartet, og endre fra «Standard kart» til «Arealplaner» i menyen til venstre. Du kan få opp både plankart og bestemmelser som PDF-filer ved å trykke i kartet.
  • Det finnes bestemmelser om avstand til nabogrenser. Bygning som benyttes til varig opphold eller har bruksareal større enn 50 m2 skal for eksempel ligge minst 4 meter fra eiendomsgrense.

Store deler av Aurskog-Høland kommune ligger under marin grense. Området vårt er ikke kartlagt for kvikkleire av NVE, og det er potensiale for kvikkleire i grunnen der det ikke er grunnfjell nær overflaten. Små tiltak kan bidra til mindre stabile grunnforhold. Tiltakshavere må være bevisste på dette når tiltak gjennomføres, og tiltak må kun skje i samsvar med NVE sin gjeldende kvikkleireveileder fra 2019.

Sist endret: 04.05.2021