PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bjørkelangen kveld

Ny giv for kommuneplanarbeidet

Kommunestyret restarter arbeidet med kommuneplanen i 2024. Det lages nytt planprogram og settes ned et politisk utvalg som skal styre prosessen videre.

For å sikre det nye kommunestyre eierskap og medvirkning i prosessen, vedtok kommunestyret å gjennomføre en workshop som åpner for en bredere diskusjon om innholdet i forslaget til samfunnsdel der det kan gis politiske føringer for endringer av planforslaget.

Føringene fra workshopen vil bearbeides og inngå i et justert forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til 1. gangs behandling.

Forslaget sendes på høring før det legges opp til vedtak i september 2024. Arbeidet som er gjort så langt skal legges til grunn sammen med oppdatert befolkningsprognose, boligbyggerprogram og Ti råd fra barn og unge i Aurskog-Høland.

De ti råden finner du her:  Politisk agenda - Møter - Kommunestyret (20.06.2022)

Tidligere arbeid

Planprogrammet ble vedtatt i november 2022. Kommuneplanarbeidet deles i to: Først utarbeides og vedtas samfunnsdelen med arealstrategi. Deretter utarbeides og vedtas arealdelen. Kommunedirektøren la fram forslag til ny samfunnsdel i juni 2023. 

Kommunestyret utsatte behandlingen til august 2023. I august ble behandlingen igjen utsatt. Denne gangen til januar/februar 2024.

Med nytt kommunestyre på plass, fremmet kommunedirektøren en sak om status og ny framdrift for kommuneplanarbeidet. 

Vedtaket finner du her: Ny framdrift kommuneplan sak 29/23  Politisk agenda - Møter - Kommunestyret (29.11.2023) 

Dette er kommuneplanen

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. Den gir føringer for kommunens tjenesteproduksjon og arbeid, og inneholder en arealstrategi som viser de langsiktige arealdisponeringene.  

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Rammer, tematikk og framdriftsplan for kommuneplanarbeidet avgrenses i planprogrammet. Kommuneplanen vedtas av kommunestyret.   

Hva skjer framover?

  • Januar/februar 2024: Saker om befolkningsprognose, boligbygger program og kunnskapsgrunnlag for kommunale planer og strategier til politisk behandling i formannskap og kommunestyre. 
  • Februar 2024: Workshop om kommuneplanen for kommunestyret. Innspill fra workshopen vil bearbeides og inngå i revidert forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi. 
  • Mars 2024: Revidert forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til politisk 1. gangs behandling. Det foreslås å sende forslaget på høring.  
  • April – juni 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi er på høring. Det arrangeres medvirkningsaktiviteter. 
  • September 2024: Forslag til samfunnsdel med arealstrategi legges fram til politisk 2. gangs behandling. Vedtak i kommunestyret 18. september. 

Du kan si din mening om ny samfunnsdel med arealstrategi når den sendes på høring til våren.  

Forfatter: Else Marie Stuenæs

Sist endret: 06.12.2023