PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny ledningsregistreringsforskrift

Fra 01.07.21 trer den nye Ledningsregistreringsforskriften i kraft. Denne får innvirkninger på alle nye ledninger og allerede eksisterende ledninger som blir blottlagt. Kommer du over en ledning som du tror er kommunal ber vi om at det gis beskjed til kommunalteknisk på va@ahk.no.

Forskriften skal sikre oversikt over ledningsnett selv etter at det er tildekket og ikke lenger synlig. Dette ved at ledninger blir stedfestet, fotografert og beskrevet blant annet med dimensjon og materiale. Det vil si også dine private ledninger som er koblet på det kommunale ledningsnettet.  

Aurskog-Høland kommune startet tidlig med å kartlegge ledningsnettet og har god oversikt over vann-, overvann- og spillvannsrør i kommunen. Noen områder er bedre kartlagt enn andre, og det jobbes stadig mot å forbedre kartverket vårt.

Vi ser at et godt kartverk er godt å ha når uhellet er ute. Om det er lekkasje på vannledning, spillvannsledning eller ved mistanke om fremmedvann inn i spillvannsrør. Flere på kommunalteknisk bruker kartverket over våre ledninger daglig.  

Denne forskriften er med på at vårt kartverk blir enda bedre, men bidrar også til at det vil være mer til nytte for eksterne. Ved å stedfeste ledninger, kummer og annet materiale kan vi ha kartverket vårt i 3D. Dette vil være med å gjøre det lettere ved å blant annet å kunne vise ledningsnettet visuelt for eksempel i 3D-programmer. På denne måten kan man se om ledninger ligger over, under eller ved siden av hverandre i grøftene.  

Når en ledning nå blottlegges, skal den dokumenteres og informasjonen på ledningen skal leveres til eieren av ledningen. 

Kommer du over ledninger som du tror er kommunale ber vi om at det gis beskjed til kommunalteknisk på va@ahk.no.   

Ønsker du lese mer kan du se på Forskriften på Lovdata.no, Veilederen på regjeringen.no, og Standarden på kartverket.no     

Dokumentene; Forskriften;  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2986?q=ledninger   

Veiledning til ledningsregistreringsforskriften;  https://www.regjeringen.no/contentassets/18751f81c2a749e7b276fd856dc6a68a/veiledning-ledningsregistreringsforskriften.pdf   

Standard - stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunn, sjø og vassdrag: https://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/standardisering/standarder/standarder-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen-sjo-og-vassdrag-versjon-1.0-standarder-geografisk-informasjon.pdf  

Forfatter: Kjersti Hjerpeton Karlstad

Sist endret: 29.06.2021