PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Offentlig ettersyn av reguleringsplaner

Formannskapet vedtok i møte den 19.06.2024, å legge forslag til reguleringsplan for adkomstløsning til Bliksrudåsen boligfelt, gang- og sykkelvei fra Lierelva til Bjørkelangen skole og Løken næringspark ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Forslag til reguleringsplan for adkomstløsning til Bliksrudåsen boligfelt, sak 117/24, legger til rette for etablering av en adkomstløsning til Bliksrudåsen boligområde, slik at planen for boligområdet vedtatt i 2018 kan realiseres. Det legges opp til et kanalisert T-kryss mot fv. 170 Kompveien med gang- og sykkelveg og krysningspunkt for fotgjengere. Det skal etableres kollektivholdeplasser i begge retninger av fylkesveien. Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Lierelva til Bjørkelangen skole, sak 118/24, legger til rette for gjennomføring av en sammenhengende trasé for gående og syklende fra Festningsåsen 4 til Bjørkelangen skole.

Forslag til reguleringsplan for Løken næringspark, sak 119/24, legger opp til detaljregulering av uregulerte områder og omregulering av allerede regulerte områder innenfor et allerede etablert næringsområde på Løken for å oppnå en bedre arealutnyttelse. Det legges til rette for industribebyggelse, produksjons- og lagerbebyggelse inkludert administrasjonsfunksjoner. Det legges også til rette for etablering av en bakkemontert solcellepark.

Planforslagene er utlagt til gjennomsyn ved kommunens innbyggertorg på rådhuset, og her: Aurskog-Høland kommune - Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til fredag 23. august 2024.

Sist endret: 02.07.2024