PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si din mening: Ny barnehage- og skolebruksplan

Hvilke skoler skal vi ha i årene som kommer? Bør ungdomsskolen være på Hemnes eller på Løken? Bør Haneborg skole legges ned? Ny barnehage- og skolebruksplan er nå ute på høring. Her ser du foreslås punkt for punkt, og hvordan du kan komme med din mening. Her kan du også se det åpne møtet om den nye planen, og kommunalsjefens orientering.

– Endring i barnehage- og skolestruktur har stor betydning for våre innbyggere. Kommunen ønsker at folk gjør seg kjent med planen og kommer med innspill. Vi ønsker bred en involvering og at folk kommer med innspill nå som planen er lagt ut til høring, sier Laila Durrani, kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune. 

Planen skal gi barn og elever gode, fremtidsrettede pedagogiske tilbud i nye eller oppgraderte, tidsriktige lokaler som er tilpasset kapasitetsbehovet i de ulike områdene i kommunen. Den skal sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn.  

Torsdag 17. mars presenterte Durrani forslaget i et åpent møte på rådhuset. Presentasjonen ble filmet, og du kan se den her. Her får du en kort og enkel presentasjon av planen og de ulike alternativene som skisseres. 

Her er noen av punktene som drøftes

 • Det vil ikke vil lønne seg å bygge om om Haneborg, Setskog eller Bråte til moderne standard. Det vil lønne seg å rive disse skolene og bygge nytt, hvis man vil ha moderne skoleanlegg for elevene i ulike deler av kommunen. Haneborg skole foreslås imidlertid nedlagt.
 • Bjørkelangen skole trenger ingen ombygging. Det er et fullt ut funksjonelt og moderne skoleanlegg. Skolen må imidlertid utvides for å ta imot forventet antall elever i barneskolen.
 • Rømskog skole må bygges om og utvides. Videre bruk av Rømskog skole innebærer sanering og nybygg. I estimatet i planen er det tatt med ombygging/oppgradering av gymsal/garderober og SFO. Disse lokalene er utenfor, og av nyere dato enn eksisterende skolebygg, så vi forutsetter at kostnadene til oppgradering av disse kan utsettes inntil videre.
 • Løken skole trenger en utvidelse av arealet på 1362 m2 for å tilfredsstille moderne standard, og det er behov for en moderat oppgradering av eksisterende bygg. 

Planen legger frem 3 alternativer:

Alternativ 0 

 • Beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag.
 • Alternativet er å oppruste dagens anlegg, slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift.

Alternativ 1

 • Festningsåsen barnehage beholdes som i dag.
 • Burholtoppen barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få barnehageplasser på Bjørkelangen.
 • Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal.
 • Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta.
 • Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken, og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens ønskede ungdomsskolestruktur beholdes.
 • Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen skole.
 • På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall, legges Setskog skole og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag.

Alternativ 2

 • Inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg.
 • For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene slås sammen, og får nye lokaler på Setskog. Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. Å slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en. 

Planen i sin helhet finner du her. Diskusjonen i formannskapet kan du se her.

Planen sendes nå på høring med frist 20. mai. Etter behandling av høringsinnspillene vil endelig planutkast ferdigstilles, og legges fram til politisk behandling med sluttbehandling i kommunestyre.

Dette skjer videre

Utkastet til barnehage- og skolebehovsplan ble behandlet i utvalg for oppvekst og utdanning 9. mars og i formannskapet 14. mars. Nå legges planen ut på høring frem til 20/5-2022.

Høringer har som formål å belyse en sak, slik at beslutninger fattes på best mulig grunnlag. Åpne høringer inviterer alle brukere, ansatte, lag- og organisasjoner, så vel som privatpersoner til å svare på eller kommentere en sak i forkant av videre behandling.

Si din mening

Uttalelser om barnehage- og skolebruksplan merkes med 22/00803 og kan gis på følgende måter:

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 25.03.2022